Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Finansijski plan MK GROUP - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Finansijski plan MK GROUP (/Thread-finansijski-plan-mk-group)


Finansijski plan MK GROUP - Maja - 30-01-2012 04:08 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi.
65000 Gotovih radova spremnih za download.
Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.


1. POJAM, PREDMET, I CILJEVI ANALIZE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJ

Za uspešno poslovanje preduzeća i uspešno obavljanje revizije neophodno je po- znavati osnovne postavke analize finansijskih izveštaja. Suština definisanja pojma analize finansijskih izveštaja nalazi se u shvatanju da analiza treba da podvrgne posmatranju, ispitivanju, oceni i formulisanju dijagnoze onih procesa koji su se desili u kompaniji i koji se kao takvi nalaze sažeti i opredmećeni u okviru finansijskih izveštaja. Finansijska analiza predstavlja iscrpno istraživanje, kvantificiranje, deskripciju i ocenu finansijskog statusa i uspešnosti poslovanja preduzeća.
Iz prethodne definicije proizlazi da su predmet analize finansijski izveštaji, konkretno, godišnji izveštaji kompanije, koji sadrži bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene i izveštaj revizora. Uz pomenute, obavezne elemente godišnjeg izveštaja, predmet analize su i svi drugi segmenti godišnjeg izveštaja, koji nisu obavezni, kao što su pismo menadžmenta upućeno akcionarima kompanije (Letter to shareholder) i dodatne diskusije i analize menadžmenta (Management Discussion and Analysis). Pošto dobro organizovano računovodstvo obezbeđuje sistematsku i hronološku evidenciju poslovnih transakcija i drugih događaja, to ono obezbeđuje i zaokruženu sliku efekata poslovnih transakcija u obliku godišnjeg izveštaja. Godišnji izveštaj je stoga postao zakonom i regulativom propisana obaveza za kompanije, a samim tim i predmet ekonomsko - finansijske analize.

Sadržaj

1. POJAM, PREDMET, I CILJEVI ANALIZE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 1
1.1.KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI 1
1.1.2. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KOMPANIJE SUNOKO 2
1.1.3. HORIZONTALNA ANALIZA 5
1.1.4. VERTIKALNA ANALIZA 8
2. ANALIZA POMOĆU FINANSIJSKIH POKAZATELJA 10
2.1. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI 11
2.2. POKAZATELJI POSLOVNE AKTIVNOSTI 11
2.3. POKAZATELJI FINANSIJSKE STRUKTURE 13
2.4. POKAZATELJI RENTABILNOSTI(USPEŠNOSTI) 13
2.5. POKAZATELJI TRŽIŠNE VREDNOSTI 14
3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE (CASH FLOW ANALIZA) 18
4. Z TEST 21
5. KONKURENCIJA „TE-TO“ SENTA-KOMPARACIJA SA PREDUZEĆEM SUNOKO 23