Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Osnovne funkcije bankarskog kapitala - diplomski - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Osnovne funkcije bankarskog kapitala - diplomski (/Thread-osnovne-funkcije-bankarskog-kapitala-diplomski)


Osnovne funkcije bankarskog kapitala - diplomski - Maja - 17-01-2012 06:39 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Da bi se upoznali sa tematikom bankarskog kapitala pođimo od same definicije banke kako bi se upoznali sa problematikom ovog rada i vratimo se nakratko u prošlost kako bi shvatili ulogu ove finansijske institucije na finasijskim tržištima različitih epoha.
Definicija pojma banke zavisi od kriterijuma na osnovu kojih se pojam banke razdvaja od pojma ostalih finansijskih institucija. U evoluciji banaka, pojam banke je različito tumačen zbog različitih uslova sistema u kojima je banka delovala. Kod prijeciziranja pojma banke navode se određeni kriterijumi: 1) učestvovanje u kreiranju novca, 2) profesionalno bavljenje poslovima uzimanja i davanja kredita, 3) funkcija ostvarivanja ciljeva ekonomske politike i 4) funkcija obavljanja platnog prometa.
Imajući u vidu zajedničke karakteristike, banke se u suštini bave uzimanjem i davanjem kredita i posredovanjem u platnom prometu, odnosno poslovima kreiranja novca, prikupljanja depozita i poslovima platnog prometa.
Po nekim autorima, smatra se da je najpotpuniju definiciju banke dao F. Somari, po kome je banka ustanova kojoj je uzimanje kredita u obliku novca glavno zanimanje.
To znači da su primarni bankarski poslovi, poslovi zaduživanja banke. Slične definicije pojma banke nalazimo i kod nekih drugih autora. "Tako npr. bankom se naziva ono privredno preduzeće koja se kao glavnim predmetom svoga poslovanja bavi uzimanjem i davanjem kredita, kao i posredovanjem u platnom prometu.” Banka je posebna finansijska institucija monetarno - kreditnog sistema koja se profesionalno bavi uzimanjem i davanjem kredita i posredovanjem u plaćnju. Uzimanje i davanje kredita je funkcionalna suština banke, zajedno sa poslovima kreiranja novca i finansijskog posredovanja u platnom prometu.
Kreiranje novca bazira se na depozitnim poslovima banke, a funkcija finansijskog posrednika na poslovima prikupljanja (mobilizacije), koncijentracije i plasiranja (alokacije) finansijskih (novčanih) resursa. Ovim bi bila zaokružena i data potpuna definicija pojma banke. Sadržani su svi poslovi banke: aktivni, pasivni i posrednički (neutralni).
Pojava banaka vezana je za pojavu novca. Prvi bankarski poslovi bili su čuvanje, posredovanje i poslovi mjenjagtva. Prvo kovanje novca u staroj antici počelo je u mnogim tadašnjim državama, gradovima i hramovima. Sa razvojem trgovine nametala se potreba menjača novca kao nove delatnosti menjanja, posredovanje i čuvanja novca, koja će imaocima novca osigurati sigurnost i spriječiti prijevaru i krađu. Tako nastaju prve banke. NJihova osnovna uloga je bila menjanje jedne vrste novca u drugu, posredovanje u plaćanju i čuvanju deponovanog novca u posebnim sprijemištima, a pod zaštitom hramova i vladara. Ovakve prve banke su posudivanjem novca uz velike kamate stvarale zelenaški kapital i veliku moć. Ovakav početak evolucije bankarstva nalazimo već 3.000 godina prije naše ere u Srednjoj Aziji. Otkrića prvih banaka nadena su i u hramovima Eridona, na Kipru, a naročito, u Vavilonu, posle osnivanja carstva. Prema nađenim dokumentima nesumnjivo je da su sveštenici antičklh hramova obavljali operacije koje su vrlo slične bankarskim poslovima savrijemenog bankarstva.


Sadržaj

UVOD
1.1 Cilj rada 7
2 Karakteristike finansijskog tržišta 8
2.1 Značaj finansijskog tržišta 9
2.2 Funkcije finansijskog tržišta 9
2.3 Vrste finansijskih tržišta 10
2.4 Učesnici na finansijskim tržištima 12
2.5 Aktivnosti banaka na finansijskom tržištu 13
2.5.1 Principi poslovanja banke 14
3 Osnovne funkcije kapitala banaka 16
3.1 Funkcije i struktura kapitala 17
3.1.1 Adekvatnost kapitala banaka 19
3.1.2 Finansijski potencijal banke 20
3.1.3 Povećanje kapitala 21
3.1.4 Ekonomski kapital 21
3.1.5 Stopa kapitalizacije 22
3.1.6 Standardi o adekvatnosti kapitala, nastanak i regulative 22
3.2 Pokazatelji adekvatnosti kapitala 27
3.2.1 Obračun elemenata kapitala 27
3.2.2 Kapital i solventnost banaka 29
3.2.3 Pokazatelji kapitala 30
ZAKLJUČAK 32
LITERATURA 35