Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Ugljenik - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Hemija (/Forum-hemija)
+---- Tema: Ugljenik (/Thread-ugljenik)


Ugljenik - Vesnica - 17-05-2010 10:48 PM

Maturski, seminarski i diplomski radovi iz hemije.

Ugljenik se nalazi u IVa grupi periodnog sistema. On se u prirodi javlja u tri altropne forme: grafit, dijamant i amorfni ugljenik. U biljnom i životinjskom svetu ugljenik predstavlja najbitniji sastojak svih organizama. Zbog velike rasprostranjenosti on pripada i neorganskimm jedinjenjima, tako da je i organski i neorganski element. Ima ga u velikim količinama i na Suncu, zvezdama, kometama i na drugim planetama.

OSOBINE IVa GRUPE PERIODNOG SISTEMA

Četvrtoj grupi periodnog sistema pripadaju: ugljenik ©, silicijum (Si), germanijum (Ge), kalaj (Sn) i olovo (Pb). Slično elementima IVb grupe i kod članova IVa grupe uočljivo je promena od koselih prema baznim osobinama, sa porastom atomske mase. Najlakši član grupe, ugljenik je nemetal sa kiselim karakterom. Sledeća dva člana silicijum i germanijum su polumetali i imaju manje izražene kisele osobine. Poslednja dva člana ove grupe su kalaj i olovo i oni su metali sa pretežno baznim osobinama.

Elektronske konfiguracije:

C 1s2 2s2 2p2
Si 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
Ge 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2
Sn 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p2
Pb 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p2

Iz ovoga vidimo da elementi iz IVa grupe imaju zajedničku elektronsku konfiguraciju ns2np2 sa dva nesparena elektrona

Dovođenjem energije (energije eksitacije) može se izvršiti rasparivanjem elektrona u s orbitali I prelazak jednog elektrona iz ns u prvu praznu orbitalu npz

Tako nastaju četiri nesparena elektrona koji grade četiri sp3 hibridne orbitale usmerene ka uglovima tetraedra, a vrednost oksidacionog broja je tada +4.

FIZIČKE I HEMIJSKE OSOBINE ELEMENATA IVa GRUPE

Ni jedan od elemenata IVa grupe ne može da gradi dvoatomni molekul zbog gore navedene konfiguracije, ali atomi ugljenika u elementarnom stanju mogu da se povežu međusobno kovalentnim vezama.

Tačke topljenja su vrlo visoke što se objašnjava njihovom kristalnom strukturom. C, Si, Ge i Sn kristališu gradeći dijamantsku kristalnu rešetku u kojoj su veze C-C, Si-Si, Ge-Ge, Sn-Sn tetraedarskog rasporeda zbog sp3 hibridizacije njihovog atoma. Da bi se ove veze raskinule, potrebna je ogromna energija, ali kako od ugljenika do kalaja opada nemetalni karakter, to je veza Sn-Sn slabija od veze C-C. Zato je tačka topljenja ugljenika najviča i opada od Si do Sn. Olovo ima metalnu kristalnu rešetku. Tagke ključanja su takođe visoke i pravilno opadaju od ugljenika ka olovu (odstupanje od Ge). Oksidacioni broj -4 ima ugljenik u jedinjenju sa vodom. Najrasprostanjeniji su hidridi ugljenika. Hidridi ostalih elemenata su toliko nestabilni da nemaju veći praktični značaj.