Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Teorija razvoja i uloga drzave - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Teorija razvoja i uloga drzave (/Thread-teorija-razvoja-i-uloga-drzave)


Teorija razvoja i uloga drzave - Vesnica - 13-05-2010 01:56 PM

Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

U prvom dijelu našeg rada pokušat ćemo objasniti šta je to razvoj, zašto jedna zemlja teži ka većem stepenu razvoja. Da bi to objasnili definisat ćemo faktore koji utiču na razvoj. Pokazat ćemo koji je najbitniji od ovih faktora.

U drugom dijelu rada ćemo reći koji su pokazatelji ekonomskog razvoja i kako se računaju. U ovom dijelu osvrnut ćemo se na strategije ekonomskog razvoja i tri najbitnija stava u procesu razvoja zemlje. Pokušaćemo ukazati na to da je kreiranje strategije razvoja države veoma kompleksan posao za koji nema nikakvih recepata i na koji utiče niz veoma različitih varijabli koje kompliciraju čitav proces. Međutim bitno je znati osnovne tačke o kojima treba razmišljati pri kreiranju razvoja. Među ovim tačkama je zasigurno i uređenje države na način na koji će ona preuzeti sve svoje obaveze koje moderna država ima.

Završni dio našeg rada će se odnosi na situaciju u našoj zemlji. Dakle, u ovom dijelu ćemo iznijeti naše mišljenje, na osnovu teorijskih znanja, da li je BiH razvijena ili nerazvijena zemlja. Bit će govora o kvalitetima faktora kojima raspolaže BiH i koji se mogu primjeniti na strategiju razvoja naše zemlje. Kakvu ulogu ima država u BiH, da li potiče ili ograničava razvoj?

EKONOMSKI RAZVOJ

Definicija termina razvoj i njegovo razlikovanje od termina rast


Razvoj uopšte predstavlja proces unapređenja neke pojave u datom okruženju, koja može dovesti do manjih ili većih, poželjnih ili nepoželjnih promjena u okruženju. Razvoj je nešto što u sebi sadrži kvalitativne osobine pored kvantitativnih. Razvoj možemo posmatrati kao proces promjena koje se mogu dešavati u određernom prostoru i vremenu. Cilj razvoja jeste poboljšanje života, a ta poboljšanja možemo ostvariti kroz promjene u prostoru i vremenu. Razvojna politika je različita za neke zemlje tj. negdje je loša, a negdje dobra. Da bi ostvarili neki razvoj moramo imati startnu osnovu kod koje ćemo pristupiti definisanju kvaliteta i veličine promjena.

Ekonomski razvoj – definicija pojma

Pod pojmom ekonomski razvoj podrazumijevaju se raznovrsne aktivnosti pojedinaca i privrednih subjekata koje se poduzimaju u društvu. Te aktivnosti za posljedicu imaju stvaranje materijalnih i drugih vrijednosti kojima se zadovoljavaju mnogobrojne potrebe kako pojedinca tako i društvene zajednice.
U osnovi ekonomskog razvoja jeste privređivanje, to jeste proizvodnja materijalnih i nematerijalnih dobara. Ekonomski razvoj se manifestuje porastom ekonomskog bogatsva društva, odnosno njegovog vrijednosnog uvećanja kao i inovacijama u upravljanju razvojem. U ekonomskom smislu razvoj najčešće definišemo kao proces pozitivnih promjena, tj. kao proces koji dovodi do poboljšanja blagostanja.
„Pod ekonomskim razvojem se podrazumjevaju društveno-ekonomske promjene, dok se ekonomski rast odnosi samo na promjene nivoa materijalne proizvodnje u okviru nepromjenjenog društvenog sistema“

Ekonomski razvoj ne mora uvijek podrazumjevati povećanje mase društvenog proizvoda i ekonomskih dobara, odnosno društvenog proizvoda, on može obuhvatati :
-strikturne promjene u privredi,
-redefinisanje društvene aktivnosti u organizovanju i usmjeravanju privrednih tokova,
-promjene u načinu funkcionisanja pojedinih segmenata društvene reprodukcije.

Da bi se gore navedene promjene potvrdile kao ekonomski razvoj potrebno je da se one nakon određenog vremena odraze na :
-naturalno ili
-vrijednosno povećanje bogatstva jedne društvene zajednice.

Ekonomski razvoj uključuje kvantitativne i kvalitativne promjene u u privređivanju.
To podrazumjeva:
-uvećanje proizvodnih moći privrede kroz povećano učešće elemenata procesa privređivanja,
-porast bogatsva društva,
-različite varijacije u pogledu odgovarajućeg društvenog okvira privređivanja kao i animiranje faktora privređivanja po osnovu naučnog i odgovarajućeg tehnološkog progresa, a sve u funkciji efikasnijeg razvoja.

Najmjerodavniji pokazatelj kojim se obuhvataju gotovo svi relevantni aspekti ekonomskog razvoja u odnosu na godišnje stope rasta DP i u pogledu rasta DP per capita je dinamika rasta društvenog proizvoda.

Ekonomski razvoj podrazumijeva da društveni proizvod ima veći rast do stope priraštaja stanovništva i da veličina per capita takođe ima rast.

Stagnacija podrazumijeva da se rast broja stanovnika kao i sintetičkih pokazatelja privređivanja ostvaruju u istom pravcu.

Nazadovanje u ekonomskom razvoju se javlja kada nacionalni dohodak odnosno društveni proizvod ima manji rast u odnosu na priraštaj stanovništva.

Ekomoski razvoj čine dvije osnovne komponente:
1.materijalno - proizvodna komponenta,
2.društvena komponenta.

1.Materijalna komponeneta ekonomskog razvoja se odnosi na:
-strukturu privrede,
-tehničko-tehnološku osnovu rada,
-faktore proizvodnje,
-međusobnu povezanost proizvodnih procesa,
-funkcionisanje tokova reprodukcije što podrazumijeva kako da se materijalni i drugi resursi stave u funkciju što efikasnijeg privređivanja i povećanja bogatstva jedne društvene zajednice.

2.Društvena komponenta ekonomskog razvoja se odnosi na:
-međusobne odnose koji podrazumijevaju funkcionalnu vezu između procesa privređivanja i njegovog šireg okruženja koje se karakteriše:
•ekonomskim,
•socijalnim,
•političkim,
•istorijskim,
•tradicionalnim,
•drugim osobenostima koje su joj svojstvene.