Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Revizija potrazivanja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Revizija potrazivanja (/Thread-revizija-potrazivanja--3899)


Revizija potrazivanja - Vesnica - 13-05-2010 01:53 PM

Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

Često se postavlja pitanje zašto uopšte postoji potreba za revizijom? Ukoliko bilo koji poslovni subjekt želi da funkcioniše i egzistira na poslovnoj sceni neminovno će biti upućen na saradnju sa poslovnim partnerima,

Kada se upućuje na poslovne partnere tu se podrazumeva i upravljačka struktura, a takodje izmedju ostalog poslovni subjekt treba da zna da čita i da razumeva finansijske izveštaje kako svojih tako i drugih poslovnih subjekata.

Reč “revizija” vuče korijene od glagola “revidere”, što u doslovnom prijevodu s latinskog jezika znači ponovno vidjeti. Sukladno takvom značenju te riječi revizija se može definirati kao ponovni odnosno naknadni pregled poslovnih procesa i stanja. U zemljama engleskog govornog područja koristi se termin “auditor” (revizor) odnosno “auditing” (revizija). Ove riječi vuku korijene od glagola “audire”, što na latinskom jeziku znači čuti ili slušati. Ovaj termin karakterističan je za početak razvoja revizijske profesije kada je revizor obavljao reviziju slušajući usmeno izvješće
obveznika revizije.

Iako je u literaturi moguće pronaći više definicija revizije, ipak se medju njima ne uočavaju značajne razlike. Pojednostavljujući i sažimajući brojne definicije koje je literatura iznjedrila za reviziju se može kazati kako ona nije ništa drugo nego ispitivanje financijskih izvještaja, podataka o poslovanju, poslovnih knjiga i drugih dokumenata s ciljem dobivanja pouzdanog mišljenja o ekonomskom i financijskom položaju klijenta. Klijent je riječ koja se uobičajeno koristi u revizijskom poslu, a označava onaj poslovni subjekt čiji su financijski izvještaji, najčešće - iako ne i isključivo, predmet revizije.

Skladno Zakonu o reviziji revizija je postupak provjere i ocjene financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja obveznika revizije te podataka I metoda koje se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja, na temelju kojih se daje stručno i neovisno mišljenje o istinitosti i objektivnosti financijskog stanja, rezultata poslovanja i novčanih tokova. Revizija obuhvaća i druge poslove predvidjene Zakonom o trgovačkim društvima te posebnim propisima.

Prema pojmovniku koji prati Medjunarodne revizijske standarde cilj revizije financijskih izvještaja je omogućiti revizoru da izrazi mišljenje o tome jesu li financijski izvještaji pripremljeni, u svim značajnim odrednicama, sukladno primjenjivom okviru financijskog izvještavanja. Fraze koje se uobičajeno koriste za izražavanje revizorova mišljenja o financijskim izvještajima jesu: “prikazuju istinito i fer” ili “predočuju realno i objektivno u svim značajnim odrednicama”. Riječ je o frazama koje imaju isto značenje. Sličan cilj postavlja se pred reviziju financijskih I ostalih informacija koje su pripremljene u skladu s odredjenim kriterijima.

Pojam i karakteristike revizije

Revizija se obično i odredjuje kao funkcija provere poslovanja jer predstavlja naknadno proveravanje obavljenih poslovnih dogadjaja koje se vrši na osnovu postojećih dokumenata. Ima uglavnom kolektivni karakter, za razliku od kontrole. Kontrola i revizija se medjusobno dopunjuju da bi se ostvario cilj adekvatnog nadzora nad poslovanjem privrednog subjekta. Uspeh revizije u velikoj meri zavisi od postojanja i funkcionisanja mehanizma kontrole. Neki autori nazivaju reviziju čak i "naknadna kontrola" ili "kontrola kontrole". Revizija se u Zakonu o računovodstvu I reviziji definiše kao "ispitivanje računovodstvenih iskaza radi davanja mišljenja o tome da li oni objektivno i istinito prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza, kao i rezultate poslovanja pravnog lica". Lice koje sprovodi reviziju i odgovara za njegovu istinitost i objektivnost, naziva se revizor. Revizija se obavlja u skladu s Zakonom o računovodstvu i reviziji, Medjunarodnim standardima revizije (MSR) i Kodeksom etike za profesionalne računovodje.

Cilj revizije finansijskih izveštaja je da omogući revizoru da izrazi mišljenje o tome da li su finansijski izveštaji po svim bitnim pitanjima sastavljeni u skladu sa MRS.Revizija se obavlja na osnovu ugovora koji se zaključuje u pismenoj formi. Preduzeće za reviziju šalje pismo o angažovanju svom klijentu pre početka revizije, u kome ga informiše o ciljevima, prirodi I obimu posla koji treba da se obavi. Obaveze revizora su: da izradi izveštaj o reviziji, da mišljenje o istinitosti i objektivnosti iskaza, obavesti upravu preduzeća o svim utvrdjenim slabostima i da predloge za njihovo prevazilaženje, naglasi sve specijalne zahteve i drugo.

Obaveze klijenta su: da sastavi računovodstvene iskaze u skladu sa zakonima, da se stara o vodjenju adekvatnih računovodstvenih evidencija, da učini dostupnim sve evidencije I odgovarajuće podatke revizoru.Kao i u slučaju kontrole, podela revizije se može izvršiti prema različitim kriterijumima: predmetu revizije, intenzitetu, periodu za koji se vrši, raspoloživom vremenu i drugo. Medjutim, u savremenoj stručnoj literaturi osnovna podela se vrši prema organima revizije - na internu i eksternu reviziju.Karakter rada internog i eksternog revizora se u mnogome razlikuju ali imaju iste ciljeve - da ocene i podnesu izveštaj o finansijskim iskazima i pouzdanosti njihovih podataka, da utvrde tačnost i integralnost knjigovodstvene evidencije.

Interna revizija je ona revizija koju obavljaju lica zaposlena u privrednom subjektu koje je objekt revizije. Najčešće se organizuje kao posebna funkcija u okviru preduzeća, kao odelenje pod neposrednim rukovodstvom generalnog direktora (predsednika kompanije). Ona u većini zemalja, kao i u našoj, nije propisana zakonom, pa njeno osnivanje zavisi od potrebe i odluka odgovarajućih organa upravljanja što je u direktnoj zavisnosti sa veličinom i složenošću preduzeća, odnosno njenom decentralizacijom.

Eksterna revizija - pod eksternom revizijom se podrazumeva ona revizija koju obavljaju spoljni organi, tj. lica koja nisu zaposlena u preduzeću gde se vrši revizija. Njen nastanak, kao oblika nadzora nad poslovanjem, je bio uslovljen razvojem privrede koji je doveo do stvaranja krupnih preduzeća koja nisu mogla samostalno da kontrolišu sva zbivanja u okviru svoje delatnosti. Ona su prvo stvorila unutrašnju kontrolu koja je obezbedjivala stalan pravilan tok poslovanja u preduzeću, a zatim uvela i eksterne organe koji su povremeno proveravali da li te kontrole rade u skladu sa postavljenim ciljevima.

Glavni razlozi za nastanak ove revizije su:

1) stvaranje korporativnih oblika preduzeća, koji su nastali od kapitala mnogobrojnih investitora (akcionara) i koji često kontrolišu velike ekonomske resurse širom sveta.

2) mnogobrojni pojedinci su poveravali svoje uštedjevine korporacijama (kupovinom akcija), a bio im je potreban uvid u korišćenje investiranog kapitala i očekivani prinos.