Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Strategija razvoja preduzeca - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Strategija razvoja preduzeca (/Thread-strategija-razvoja-preduzeca)


Strategija razvoja preduzeca - Vesnica - 12-05-2010 09:55 PM

Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

Preduzeće kao oblik organizacije procesa proizvodnje rezultat je dužeg razvoja i usavršavanja organizacije reprodukcije, uslovljen razvojem proizvodnih snaga. Preduzeće je skup ljudi koji, koristeći sredstva za proizvodnju, svojim organizacionim aktivnostima obavljaju određene funkciju u procesu društvene reprodukcije u svojstvu organizacione samostalne celine.
U svakom preduzeću bez obzira na delatnost kojom se bavi i načina na koji tu delatnost obavlja, postoje određeni elementi kao obavezne komponente koje čine preduzeće. Tu spadaju: kolektiv, sredstva za rad i organizacija.
Razvojem, preduzeće menja sadržinu i obeležje, mesto i ulogu u procesu ekonomske aktivnosti društva. Osnovni cilj svakog preduzeća jeste da se što vise razvija i raste.

POJAM RASTA I RAZVOJA PREDUZEĆA


Razvoj celokupnog ljudskog društva, od nastanka pa do danas, predstavlja neprekidnu borbu sa prirodom, u cilju osvajanja vlasti nad njom. U okviru toga razvoj svakog društva može se tretirati kao neprekidan i kompleksan proces, u kome društvo, kroz permanentnu borbu za ovladavanjem prirodom, postiže kontinualan napredak u svim sferama svoje delatnosti.
Sasvim uopšteno gledano, razvoj se definiše kao integralan i kontinualan proces, koji je svojstven svim sistemima koji poseduju sposobnost da evoluiraju tokom vremena, i tako prelaze u više nivoe organizovanosti i efikasnija stanja. Pored bioloških sistema, ovu sposobnost poseduju i društveni sistemi - sistemi koji predstavljaju organizovane skupove ljudi i drugih objekata koji se nalaze u nekoj međuzavisnosti - znači sistemi koje je stvorio, i u čijoj osnovi stoji čovek. Ovi sistemi, u koje spadaju i privredne organizacije - poslovni sistemi, nastoje, i uglavnom uspevaju, da održe kontinuitet svoga funkcionisanja u vremenu, i to sa rastućim trendom kvaliteta i efikasnosti, što i označava njihov razvoj.
Da bi prišli malo detaljnijem razmatranju i definisanju pojma razvoja uopšte i razvoja poslovnih sistema, odnosno preduzeća, poći ćemo sa stanovišta teorije i sa stanovišta kibernetike.
Teorija zahteva da se, u definisanju pojma razvoja, najpre pođe od pojma kretanja. Ako kretanje definišemo kao promenu položaja objekta (sistema) u prostoru u toku vremena, razvoj se može definisati kao takva promena sistema, koja dovodi sistem u kvalitetno novo, bolje stanje.
Međutim, iako svako kretanje predstavlja određenu promenu, svaka promena ne predstavlja razvoj, već samo opšta kvalitativna promena sistema koja dovodi do prelaska na viši razvojni stupanj. Razvoj, znači predstavlja progres, stalne promene i stalno kretanje napred, kontinualan napredak sistema u svim sferama njegovog funkcionisanja.
U opštem kibernetskom smislu, razvoj se može definisati kao integralan i kontinualan proces transformacije sistema iz postojećeg stanja, u novo stanje više efikasnosti. To je proces stalnih promena, celovitog i neprekidnog prilagođavanja - aktivne adaptacije sistema u promenljivoj okolini u kojoj on ostvaruje svoju egzistenciju i u sklopu koje nastoji ostvariti svoj razvoj. To je takođe dinamičan proces koji se odvija u vremenu koji mi neprekidno planiramo i realizujemo, ostvarujući tako kontinuitet egzistencije.
Posmatrajući proces razvoja sa stanovišta vremenskog odvijanja kao stalan napredak sistema, stalno kretanje napred, onda se samo trenutno funkcionisanje, u sadašnjem trenutku može podvesti pod pojam funkcionisanja. Sve ostalo, od sadašnjeg trenutka pa nadalje, predstavlja buduće funkcionisanje, znači razvoj.