Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Savremeni finansijski proizvodi i njihova primena u turističkoj privredi - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Savremeni finansijski proizvodi i njihova primena u turističkoj privredi (/Thread-savremeni-finansijski-proizvodi-i-njihova-primena-u-turisti%C4%8Dkoj-privredi)


Savremeni finansijski proizvodi i njihova primena u turističkoj privredi - Vesnica - 12-05-2010 09:54 PM

Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

Savremena praksa svakodnevno donosi razne nove vrste usluga, među kojima se nalaze i finansijske usluge. Savremeni bankarski poslovi predstavljaju dopunske poslove klasičnim bankarskim poslovima i usmereni su ka ostvarivanju što veće dobiti na nivou banke. Ovim poslovima banke proširuju asortiman usluga radi šireg zadovoljavanja potreba svojih klijenata.

Savremeni bankarski poslovi spadaju u najprofitabilnije poslove savremenog bankarstva, jer u visokorazvijenim i tržišno orjentisanim zemljama učestvuju i do 50% u neto prihodima.

VRSTE SAVREMENIH FINANSIJSKIH PROIZVODA
-Finansijski lizing
-Faktoring
-Forfeting
-Time – sharing
-Finansijski konsalting
-Franšizing

1989.godina je bila veoma povoljna za našu zemlju što se tiče turizma. Procenjuje se da su Srbija i Crna Gora te godine ostvarile oko 800 miliona USD prihoda od inostranih posetilaca, od čega je oko ¾ realizovano u Srbiji, zahvaljujući pre svega Beogradu i natprosečnoj potrošnji njegovih ključnih posetilaca. Da bi se turistička privreda vratila na nivo od 1989.godine, moraju se koristiti svi modeli poslovanja uključujući i navedene vrste savremenih oblika poslovanja.

LIZING

Pojam, nastanak i specifičnosti lizinga

Izraz lizing potiče od engleskog glagola „to lease“ što znači dati u zakup, iznajmiti. Lizing je institucija američkog prava nastala 50-tih godina prošlog veka, dok se u Evropi javlja nešto kasnije. Lizing je vezan za pojam iznajmljivanja ili davanja u zakup i predstavlja jedan od specifičnih oblika u međunarodnom finansiranju. U uslovima kada su investiciona dobra postala tehnički izuzetno složena i veoma skupa, lizing je dobijao sve veći značaj. Svako odlaganje odluke o investiranju značilo je zaostajanje u odnosu na konkurenciju, dok je investiranje preko kredita pretpostavljalo problem kako naći kreditora. U takvoj situaciji, u međunarodnoj razmeni investicionih dobara javlja se lizing kao oblik finansiranja bez angažovanja sopstvenog ili tuđeg kreditnog kapitala.

Institucija lizinga je karakteristična za zemlje razvijene tržišne privrede, jer se oprema plasira mimo klasičnih oblika za novčana sredstva i kredite. Zato se i kaže da je lizing poseban metod finansiranja, po posebnom ugovoru i uz lizing nadoknadu.

U praksi lizing u sebi sadrži više do sada poznatih i pravno uobličenih imenovanih ugovora. Lizing pored elemenata ugovora o zakupu ili najmu, može da sadrži i elemente ugovora o delu, ugovora o pružanju specijalizovanih usluga, ugovora o obučavanju kadrova. Ugovor o lizingu je mešoviti ugovor i spada u red tipskih ugovora. Specifičnosti odnosa ugovora o lizingu su:
-Rok iznajmljivanja opreme, koji je po pravilu dovoljno dug da se u njemu izvrši potpuna amortizacija te opreme
-Istekom roka (koji je po pravilu neopoziv) korisnik opreme mora da bira jednu od sledećih opcija:
•da produži ugovor po sniženoj ceni
•da vrati opremu davaocu lizinga
•da otkupi opremu

Prednost lizinga je u tome što korisniku pruža mogućnost da koristi opremi bez opterećenja sopstvenog fonda i to što oprema uzeta u lizing stvara prihode kako za vlasnika opreme tako i za korisnika opreme.

Nedostatak lizinga je u tome što je skup, skuplji i od kupovine na kredit.

Vrste lizinga


Operativni lizing je dvostrani pravni posao gde je davalac lizinga istovremeno i isporučilac opreme. Operativni lizing je lizing na kraće vreme, po pravilu na vreme kraće od amortizacionog veka investicionog dobra. Zakupnina je manja od vrednosti dobra, a davalac dobra snosi troškove taksa i osiguranja, dok tehničko servisiranje plaća korisnik lizing zakupnine.

Finansijski lizing je takav ugovor u kojem obe strane utvrđuju osnovno vreme u kome ni jedna strana ne može jednostrano da otkaže. Finansijski lizing počiva na 2 ugovora: ugovor o isporuci robe i ugovor o lizingu.
-Subjekti u poslu finansijskog lizinga su:
•davalac lizinga: pravno ili fizičko lice koje prenosi na primaoca lizinga ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga na ugovoreni vremenski period i uz naplatu ugovorene nadoknade
•primalac lizinga: pravno ili fizičko lice na koga davalac lizinga prenosi ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga na ugovoreni vremenski period i uz odgovarajuću nadoknadu
•isporučioc predmeta lizinga: pravno ili fizičko lice koje na davaoca lizinga prenosi pravo svojine na predmetu lizinga

Pravna regulativa finansijskog lizinga


U međunarodnim okvirima izvor prava finansijskog lizinga predstavlja Konvencija o međunarodnom finansijskom lizingu, koja je doneta u maju 1988. godine na Diplomatskoj konferenciji u Otavi, pod nazivom The UNIDROIT Convention on International Financial Leasing. Oblast primene Konvencije odnosi se na oblast trostranog lizinga ( za dvostrani ne važi).

-Zakon o finansijskom lizingu
-Zakon o obligacionim odnosima
-Zakon o spoljnotrgovinskim poslovanju
-Carinski zakon
-Zakon o deviznom poslovanju

Osnovne odredbe Zakona o finansijskom lizingu


Oblast primene zakona: Zakon o finansijskom lizingu donet je krajem maja 2003. godine. Pomenutim zakonom uređena su sledeća pitanja:

Definicija finansijskog lizinga: Posao finansijskog lizinga je posao u kome davalac lizinga:

1.sa isporučiocem predmeta lizinga određenim od strane primaoca lizinga zaključuje ugovor na osnovu koga stiče pravo svojine na predmetu lizinga, prema specifikaciji primaoca lizinga i pod uslovima koje, ukoliko se odnose na primaoca lizinga, odobrava primalac lizinga;
2.sa primaocem lizinga zaključuje ugovor o finansijskom lizingu kojim se obavezuje da na primaoca lizinga prenese ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga na ugovoreno vreme, a primalac lizinga se obavezuje da mu za to plaća ugovorenu naknadu u ugovorenim ratama.

Trajanje ugovora o lizingu: minimalni rok na koji se ugovor o lizingu zaključuje, ne može biti kraći od dve godine od dana zaklučenja ugovora.

Predmet lizinga:Predmet finansijskog lizinga je pokretna nepotrošna stvar.
Sadržine i forma ugovora o lizingu:Ugovor o lizingu obavezno sadrži precizno određenje predmeta lizinga,iznos naknade koju plaća primalac lizinga, iznod pojedinih rata naknade,njihov broj i vreme plaćanja, kao i rok na koji je ugovor zaključen. Ugovor o lizingu mora biti zaključen u pismenoj formi.
Lizing naknada:Naknada koju primalac lizinga plaća davaocu lizinga za korišćenje predmeta lizinga utvrđuje se prvenstveno na osnovu amortizacije celine ili najbitnijeg dela predmeta lizinga.

Subjekti u poslu finansijskog lizinga

Određenje subjekata: Tri subjekta su u poslu finansijskog lizinga, a to su:
-Davalac lizinga-privredno društvo: Davalac lizinga je lice koje uz zadržavanje prava svojine na predmetu lizinga prenosi na primaoca lizinga ovlašćenje za držanje i korišćenje predmeta lizinga na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu. Davalac lizinga je privredno društvo koje obavlja isključivo poslove finansijskog lizinga i čiji je minimalni uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala 100.000 EUR-a.
-Primalac lizinga - Primalac lizinga je pravno ili fizičko lice na koga davalac lizinga prenosi ovlašćenje, držanje i korišćenje predmeta lizinga na ugovoreno vreme i uz dogovorenu nadoknadu,
-Isporučilac predmeta lizinga- Isporučilac predmeta lizinga je pravno ili fizičko lice koje na davaoca lizinga prenosi pravo svojine na predmetu lizinga radi njegove predaje primaocu na držanje i korišćenje na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu.

Dozvola za obavljanje poslova finansijskog lizinga

Odredbama Zakona o finansijskom lizingu utvrđeno je da dozvole za obavljanje poslova finansijskog lizinga izdaje Narodna banka Srbije, koja vrši nadzor nad obavljanjem tih poslova. Davalac lizinga može da obavlja samo delatnost finansijskog lizinga.

Prava i obaveze primaoca lizinga

Korišćenje predmeta lizinga: Primalac lizinga dužan je da koristi predmet lizinga sa pažnjom dobrog privrednika.

Održavanje premeta lizinga: Primalac lizinga dužan je da održava predmet lizinga u ispravnom stanju i vrši potrebne popravke u njemu. Primalac lizinga odgovara za štetu prouzrokovanu neodržavanjem predmeta lizinga.

Plaćanje lizing naknade: Primalac lizinga dužan je da davaocu lizinga plaća lizing naknadu u iznosima, rokovima i na način koji je predviđen ugovorom o lizingu.

Prava i obaveze isporučioca

Isporuka predmeta lizinga:Isporučilac je dužan da predmet lizinga isporuči u ispravnom stanju,u vreme i mesto koji su predviđeni ugovorom o isporuci, osim ako je ugovorom olizinga predviđeno da predmet lizinga isporuči davalac lizinga.
Odgovornost isporučioca prema primaocu lizinga: Ako isporučilac predmet lizinga ne isporuči primaocu ili ako predmet ima materijani nedostatak, primalac lizinga ima prema isporučiocu prava koja bi, prema zakonu kojim se uređuju obligacioni odnosi, imao da je bio strana u ugovoru sa isporučiocem.