Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Acetil koenzim,a izbor i metabolicka sudbina - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+--- Tema: Acetil koenzim,a izbor i metabolicka sudbina (/Thread-acetil-koenzim-a-izbor-i-metabolicka-sudbina)


Acetil koenzim,a izbor i metabolicka sudbina - Vesnica - 03-05-2010 08:05 PM

Maturski, seminarski i diplomski radovi iz biologije i ekologije.

Metabolizam (def.) je skup svih hemijskih reakcija koje se odvijaju u ljudskom organizmu.

Metabolizam hranljivih materija (def.) predstavlja sve hemijske reakcije kojima u ljudskom organizmu podležu organska jedinjenja koja ubrajamo u grupe hranljivih materija.

Metabolizam hranljivih materija se deli na:

1.anabolizam - niz hemijskih reakcija u kojima se sintetišu organski molekuli

2.katabolizam - reakcije razgradnje organskih molekula

Energetski metabolizam čine hemijske reakcije kojima se energija iz hrane
Pretvara u oblik dostupan raznovrsnim ćelijskim fiziološkim sistemima.

RESPIRACIJA (DISANJE)

Proces u kojemu sestvara ATP oksidacijom kemijskih spojeva konačni akceptorelektrona -anorganska molekula, najčešće kiseonik.Organske molekule se tijekom respiracijeobično potpuno oksidirajudo CO2i H2O–prinos ATP-a znatno veći kod respiracijeu odnosu na fermentacije.
Kod većine respiracija, konačni akceptor elektrona je
MOLEKULARNI KISEONIK

Ovaj tip respiracije naziva se AEROBNA RESPIRACIJA.
Neke bakterije vrše drugi tip respiracije–ANAEROBNU RESPIRACIJU konačni akceptorelektrona.

ANORGANSKA MOLEKULA RAZLIČITA OD MOLEKULARNOG KISEONIKA
(nitrata, sulfata i karbonata–važno za kruženje N i S u prirodi.)
Anaerobna respiracija može stvoriti skoro toliko energije kao i aerobna respiracija.


FAZE RESPIRACIJE

NASTAJANJE ACETIL-CoA


AcetilCoA ulazi u KREBSOV CIKLUS, niz reakcija u kojima dolazi do otpuštanja elektrona i protona (H+).
Elektroniotpušteni tijekom: glikolize, stvaranja CoA, Krebsovogciklusa prenose se na NAD+ili FAD molekule. Najvažniji rezultat Krebsovogciklusa –nastanak reduciranih koenzimaNADH i FADH2.
Reducirani koenzimi prenose elektrone do TRANSPORTNOG SASTAVA ELEKTRONA gdje se formira ATP.

GLAVNA KARAKTERISTIKA RESPIRATORNOG PROCESA:

DelovanjeTRANSPORTNOG SUSTAVA ELEKTRONA
Elektroni se kreću od reduciranih koenzimado anorganske molekule(kisik) pri čemu se oslobađa energijakoja omogućuje nastanak ATP-a. Ovaj proces se naziva OKSIDATIVNA FOSFORILACIJA.

Nastajanje acetilCoA

Pirogrožđanakiselina, nastala glikolizomse dekarboksilirai
nastala acetilnaskupinase zatim veže sa CoAi na taj način
nastaje acetilCoA.
ulazi u Krebsovciklus


KREBSOV CIKLUS
(ciklus limunske kiseline)

Krebsovciklus -serija biokemijskih reakcija-velika količina potencijalne kemijske energije, pohranjene u međuproduktimanastalim od piruvata-postupno oslobađa. putem reakcija oksidacije i redukcije-prenosi ta potencijalna energija, u obliku elektrona, na brojne molekule koenzima
Derivati piruvičnekiseline se oksidirajudok se koenzimireduciraju.
Krebsovciklus se može opisati kao “energetski krug staničnog metabolizma”
neprekidno nadomješta energiju potrebnu stanicama