Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Marketing u neprofitnoj organizaciji napredak Sarajevo - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Marketing u neprofitnoj organizaciji napredak Sarajevo (/Thread-marketing-u-neprofitnoj-organizaciji-napredak-sarajevo)


Marketing u neprofitnoj organizaciji napredak Sarajevo - Dzemala - 18-08-2011 02:35 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Neprofitna organizacija Napredak može se posmatrati kao javna institucija civilnog društva. A civilno društvo je danas postalo vizija i želja svih demokratski opredijeljenih sistema, kao koncept uspostavljanja i ostvarivanja slobode pojedinca, njegovog što potpunijeg sudjelovanja u vršenju javnih poslova na principima jednakosti i ravnopravnosti i kao vladavina prava na čijem stvaranju i primjeni građanin i njegove autonomne asocijacije sve više učestvuju. Na tim osnovama nevladine organizacije postaju institucionalni oblici tog društva, koji sve više preuzimaju vršenje javnih poslova i pružanje usluga, kao demokratski način ostvarivanjai zaštite javnog interesa koji je blizak građaninu i u kome on sam participira, po svojoj volji i po mjeri svoje potrebe. Nesporno je da je za razvoj civilnog društva, vladavinu prava i razvoj demokratije u Bosni i Hercegovini veliki značaj ima upravo nevladin sektor. To je onaj sektor društvene aktivnosti koji je karakterističan po tome što nije opterećen vlašću i institucionalizacijom, nego je prepoznatljiv po masovnosti i dobrovoljnosti članstva, kao i po njihovoj organizovanoj angažovanosti na onim pitanjima koja su njihov interes, a ne koja su im nametnuta . . .

S A D R Ž A J

1 UVOD 3
1.1 Predmet istraživanja sa hipotezom 4
1.2 Svrha i ciljevi istraživanja 5
1.3 Struktura rada 8
1.4 Metode istraživanja 9
2 Osnovni podaci 9
3 Marketing neprofitne organizacije Napredak 15
4 Formulisanje marketing strategije 19
1.1 Izbor marketing kanala 19
1.2 Definisanje ciljeva i strategija 20
4.1 Prednosti neprofitne organizacije Napredak 22
4.2 Nedostaci neprofitne organizacije Napredak 23
ZAKLJUČAK 28
LITERATURA 31