Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Značaj sistema zatvorene televizije u ostvarivanju zaštite lica, imovine i poslovnih - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informacioni sistemi (/Forum-informacioni-sistemi)
+---- Tema: Značaj sistema zatvorene televizije u ostvarivanju zaštite lica, imovine i poslovnih (/Thread-zna%C4%8Daj-sistema-zatvorene-televizije-u-ostvarivanju-za%C5%A1tite-lica-imovine-i-poslovnih)


Značaj sistema zatvorene televizije u ostvarivanju zaštite lica, imovine i poslovnih - Dzemala - 15-08-2011 02:33 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Poslove fizičkog i tehničkog obezbeđenja, kao i poslove zaštite lica, imovine i poslovnih sistema, moguće je razvrstati u četiri grupe i to: zaštita lica i imovine; transport novca i ostalih vrednosti; zaštita osoba (bodigard), obezbeđenje skupova i zaštita podataka. Evidentno je da samo grupisanje poslova ukazuje na složenost ovog sadržaja zaštite i da je nužno suštinski promeniti današnji, prilično olak i lakomislen pristup čitavom sistemu obezbeđenja. Pri tome, video nadzor i sistemi zatvorene televizije su našli primenu u svakoj od ovih oblasti, i polja njihove primene se sve više šire.

Sadašnje stanje u oblasti fizičkog obezbeđenja kod jednog dela preduzeća, ne zadovoljava sa aspekta kadrovske politike, osposobljenosti, opremljenosti i mogućnosti odgovora na sve opasnosti. S druge strane, preduzeća u privatnom vlasništvu koja se bave fizičkim obezbeđenjem, kao osnovnom delatnošću, nemaju odgovarajući pravni osnov za obavljanje te delatnosti. Zbog toga je veoma bitno donošenje zakonskog propisa u ovoj oblasti. Društveno-ekonomske promene su uslovile kako promene u samoj delatnosti obezbeđenja tako i u okviru samih sadržaja obezbeđenja. Proširenje poslova obezbeđenja posebno bi se odnosilo na poslove praćenja novca, zaštitu lica i obezbeđenje javnih skupova. Evidentno je da obimnost i karakter poslova u sklopu ovog sadržaja obezbeđenja nalaže potrebu angažovanja ženskih osoba kao i promenu stručnog naziva lica koja ih obavljaju.

Tehničko obezbeđenje objekta i imovine predstavlja zaštitu i sprečavanje neovlašćenog pristupa licu ili objektu, dokumentu, sredstvu i sl. pomoću upotrebe tehničkih sredstava ili opreme. Njegova pojava je razumljiva u eri tehničko-tehnoloških dostignuća i svakako je doprinela efikasnosti sistema obezbeđenja. Međutim, to ne znači umanjivanje uloge fizičkog obezbeđenja. Čovek upravlja tehničkim sredstvima zaštite, a u momentu nastanka opasnosti ili uslova za njeno ispoljavanje aktivira se i preduzima mere sprečavanja ili otklanjanja opasnosti. . .

Sadržaj:


UVOD 3
1.1 Sistem zatvorene televizije 4
1.2 Sistem zatvorene televizije u funkciji alrmnog sistema 5
1.3 Primena sistema zatvorene televizije u opremi tehničkog obezbeđenja 6
1.4 Primeri primene sistema zatvorene televizije 7
1.4.1 Protivprovalni sistem 7
1.4.2 Mikrofoni kao deo sistema zatvorene televizije 12
1.5 Funkcija sistema tehničkog obezbeđenja 14
ZAKLJUČAK 18
LITERATURA 19