Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Akcize, carine i druge dažbine,porezi - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Akcize, carine i druge dažbine,porezi (/Thread-akcize-carine-i-druge-da%C5%BEbine-porezi)


Akcize, carine i druge dažbine,porezi - VS1 - 17-04-2010 04:01 PM

S A D R Ž A J

UVOD 3
1.1 STRUKTURA PORESKOG SISTEMA 3
1.2 OSNOVNE KARAKTERISTIKE POJEDINIH PORESKIH OBLIKA 4
1.2.1 CARINE I DRUGE CARINSKE DAŽBINE 4
2 AKCIZE 5
3 POREZ NA DODATU VREDNOST (PDV) 6
4 OPOREZIVANJE DOBITI PRAVNIH LICA 8
5 POREZ NA DOHODAK FIZIČKIH LICA 10
6 DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE 13
6.1 Porez na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica 14
6.2 Porez na upotrebu putničkih motornih vozila, polovnih objekata, vazduhoplova i letilica 14
7 KONCESIONE NAKNADE 15
7.1 LOKALNI POREZI 15
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 17


UVOD

1.1 STRUKTURA PORESKOG SISTEMA

Poreski sistem čine sledeći porezi:

1. Carine i druge dažbine,
2. Akcize,
3. Porez na dodatu vrednost,
4. Porez na dobit pravnih lica,
5. Porez na dohodak fizickih lica,
6. Porez na nepokretnosti,
7. Porez na promet nepokretnosti,
8. Porez na premije osiguranja,
9. Porez na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica,
10. Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (penzijsko-invalidsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti),
11. Porez na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica,
12. Republičke takse (administrativne, sudske, registracione),
13. Naknade za korišćenje prirodnih dobara od opšteg interesa (za šume, vode, rudno bogatstvo, puteve, morsko dobro, priređivanje igara na sreću), i
14. Lokalni prihodi (porezi, naknade i takse).1.2 OSNOVNE KARAKTERISTIKE POJEDINIH PORESKIH OBLIKA

1.2.1 CARINE I DRUGE CARINSKE DAŽBINE

Carinski sistem uređen je Carinskim zakonom ("Službeni list RCG", br. 07/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03 i 29/05), Zakonom o Carinskoj tarifi ("Službeni list RCG", br. 75/05) i Zakonom o carinskoj službi ("Službeni list RCG", br.71/02 i 29/05), kao i propisima donesenim na osnovu tih zakona.

Carinskim zakonom uređen je carinski postupak, prava i obaveze lica koja učestvuju u carinskom postupku i prava, obaveze i ovlašćenja organa nadležnog za carinjenje robe.

Zakonom o carinskoj tarifi uređena je nomenklatura roba i visina carinskih stopa. Zakon obuhvata 10.229 tarifnih stavova i u odnosu na ranije rešenje broj tarifnih stavova je povećan za 1.675, odnosno 19,58%. Prosječna nominalna stopa carinske zaštite iznosi 6,17%.
Carina se obračunava i naplaćuje po procentualnoj stopi u odnosu na vrednost robe ("ad valorem") i kreću se u rasponu od 0% do 30%, odnosno u određenom iznosu po jedinici mjere za masu robe (specifična carina), prilikom uvoza određenih poljoprivrednih proizvoda. Na robe koje se izvoze ne postoji obaveza obračunavanja carine.

Zakonom o carinskoj službi uređen je djelokrug rada carinskog organa (Uprave carina), kao i prava, obaveze i odgovornosti carinskih službenika.

2 AKCIZE

Obaveza plaćanja akcize uredjena je Zakonom o akcizama ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 76/05), koji je donesen krajem 2001. godine, a u primjeni je od 1. aprila 2002. godine, i propisima donesenim na osnovu tog zakona. Izmjene navedenog zakona izvršene su krajem 2005. godine, i uglavnom se odnose na način obračunavanja i plaćanja akcize na cigarete.

Akciza se plaća na: alkohol i alkoholna pića, duvanske proizvode, i mineralna ulja, njihove derivate i supstitute.

Akciza na alkohol i alkoholna pića plaća se u sledecim iznosima:
- 1,90 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;
- »0« (nula) Eura po hektolitru stonog vina;
- 35 Eura po hektolitru pjenušavog vina;
- 40 Eura po hektolitru ostalih fermentisanih pića
- 70 Eura po hektolitru srednjih alkoholnih pića;
- 550 Eura po hektolitru čistog alkohola.

Akciza na mineralna ulja, njihove derivate i supstitute, plaća se u sledećim iznosima, i to za:
Benzin i ostala laka ulja :
- 0,120 Eura po kilogramu avio benzina (tarifna oznaka CN 2710.00 11 10);
- 0,364 Eura po litru motornog bezolovnog benzina (tarifna oznaka CN 2710.00 11 20);
- 0,120 Eura po kilogramu goriva za mlazne motore benzinskog tipa (tarifna oznaka CN 2710.00 11 30),
- 0,364 Eura po litru ostalih motornih benzina (tarifna oznaka CN 2710.00 11 90);

Kerozin:
-0,120 Eura po kilogramu petroleja (kerozina) za motore (tarifna oznaka CN 2710.00 21 10);
- 0,120 Eura po kilogramu goriva za mlazne motore petrolejskog (kerozinskog) tipa (tarifna oznaka CN 2710.00 21 20);
- 0,120 Eura po kilogramu ostalih kerozina (tarifna oznaka CN 2710.00 21 90);
- 0,069 Eura po kilogramu goriva za mlazne motore petrolejskog tipa (tarifna oznaka CN 2710.00 21 20) koje se upotrebljava kao gorivo za grijanje;

Gasna ulja:
- 0,270 Eura po litru dizel goriva (tarifna oznaka CN 2710.00 31 00);
- 0,120 Eura po litru dizel goriva (tarifna oznaka CN 2710.00 31 00) koje se upotrebljava kao gorivo za grijanje;
- 0,270 Eura po litru brodskog i ostalog goriva ( tarifna oznaka CN 2710.00 32 00), i
- 0,120 Eura po litru ostalih ulja (tarifna oznaka CN 2710.00 39 00);

Loživa ulja:
- 0,023 Eura po kilogramu niskosumpornog ulja za metalurgiju (tarifna oznaka CN 2710. 00 41 00);
- 0,023 Eura po kilogramu ostalih loživih ulja (tarifna oznaka CN 2710. 00 49 00);

Naftne gasove i ostale gasovite ugljovodonike:
- 0,069 Eura po kilogramu mješavine propana i butana (tarifna oznaka CN 2711.19 00 10) i
-0,069 Eura po kilogramu ostalih naftnih gasova (tarifna oznaka CN 2711.19 00 90).

Akciza za cigarete se sastoji iz specifične i proporcionalne akcize. Specifična akciza za sve cigarete iznosi 1,00 €/kg(0,02 €/paklici). Proporcionalna akciza iznosi 26% od maloprodajne cene cigareta u koju su uključene akciza i PDV.
Maloprodajnu cenu cigareta odredjuje sam proizvodjač, odnosno uvoznik i iste objavljuje u "Službenom listu RCG“.
Akciza na ostale duvanske proizvode plaća se po kilogramu tih proizvoda, i iznosi:
- za cigare i cigarilose – 10,00 Eura,
- za fino rezani duvan (cigarete za savijanje) – 20,00 Eura ,
- drugi duvan za pušenje – 15,00 Eura.

Obveznik plaćanja akcize je proizvodjač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda, odnosno lice na koje se, u skladu sa Zakonom, može preneti akcizna obaveza (imalac akcizne dozvole, oslobođeni korisnik akcize).
Akcizna obaveza nastaje kada su akcizni proizvodi proizvedeni u Crnoj Gori, ili uvezeni na carinsko područje Crne Gore.
Obaveza plaćanja akcize kod uvoza akciznih proizvoda, nastaje u momentu plaćanja carine, osim u slučajevima kada je omogućeno odloženo plaćanje akcize (smještaj u carinsko skladište ili u pogon oslobodjenog korisnika akciznih proizvoda).
Akcizna obaveza za cigarete nastaje danom preuzimanja kontrolnih akciznih markica, koje izdaje Poreska uprava.
Obveznik akcize u zemlji, sam obračunava akcizu. Akciza se obračunava mjesečno i obračun se podnosi na poreskoj prijavi i dostavlja poreskom organu do 15 – og u mjesecu za prethodni mjesec, u kom roku se i plaća.
Izuzetno, akciza za cigarete se plaća do 60 – tog dana od dana preuzimanja kontrolnih akciznih markica.

Obilježavanje akciznih proizvoda - Proizvođač, odnosno uvoznik dužan je da prije stavljanja u upotrebu odnosno u slobodan promet duvanske proizvode i alkoholna pića, osim piva, obilježi kontrolnom akciznom markicom.
Duvanski proizvodi i alkoholna pića, koji se izvoze, a za koje ino dobavljač nije dostavio akcizne markice, obilježavaju se posebnom izvoznom markicom.
Duvanski proizvodi i flaširana alkoholna pića koji se prodaju u slobodnim carinskim prodavnicama moraju biti obilježeni posebnom markicom.
Obaveza obilježavanja duvanskih proizvoda i alkoholnih pića kontolnim akciznim markicama detaljno je uredjena Uredbom o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pica kontrolnim akciznim markicama ("Sl.list RCG", br. 82/05).