Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Akreditiv - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Akreditiv (/Thread-akreditiv)


Akreditiv - Dzemala - 14-08-2011 01:47 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Dokumentarni akreditiv nastao je iz prakse međunarodne trgovine kao instrument robnog i platnog prometa. Koliki je njegov značaj najbolje pokazuje činjenica da se pomoću njega obavlja oko 80% međunarodne trgovine. Teško je utvrditi kada je dokumentarni akreditiv nastao, jer postoje mišljenja da je još u starom Rimu bilo situacija i poslova koji podsećaju na dokumentarni akreditiv. Dokumentarni akreditiv sličan današnjem nastao je negde krajem XVIII veka.

Dokumentarni akreditiv predstavlja jedan od najznačajnijih instrumenata međunarodnog plaćanja u spoljnotrgovinskom prometu, koji omogućava sigurniju razmenu roba i štiti interese kako prodavca (u smislu naplate isporučene robe, ukoliko se prodavac pridržavao uslova predviđenih u akreditivu), tako i kupca (u smislu dobijanja ugovorene robe koju je platio). Dokumentarni akreditiv se koristi uglavnom kada se kupac i prodavac ne poznaju dobro. Pošto je akreditiv strogo formalan instrument, svi učesnici u akreditivnom poslovanju moraju se tačno pridržavati uslova koji su u njemu definisani.

Međunarodni dokumentarni akreditiv predstavlja bankarski posao po kome se akreditivna banka na zahtev svog komitenta (najčešće kupca) obavezuje sa plati korisniku (najčešće prodavcu) određeni iznos novca (ili akceptira menicu koju je izdao prodavac ili da ovlasti drugu banku da to uradi), nakon što joj prodavac prezentira ugovorom predviđena dokumenta i ako su svi ostali uslovi akreditiva ispunjeni. Akreditiv je nastao kao način plaćanja cene po ugovoru o međunarodnoj kupoprodaji i zato predstavlja sredstvo plaćanja. Ugovori o međunarodnoj trgovini koriste dokumentarni akreditiv kontinentalnog pravnog sistema i različite vrste akreditiva koji se koriste u anglosaksonskom pravnom sistemu . Međunarodni dokumentarni akreditiv je važan posao i prati međunarodnu kupoprodaju. Kupac nije spreman da plati cenu pre nego što primi isporuku, a prodavac nije spreman da isporuči robu, ako nije siguran da će mu biti plaćena. Međunarodni akreditiv pomaže da se pomire navedeni suprotstavljeni interesi. Akreditiv je nastao kao način plaćanja cene po ugovoru o međunarodnoj kupoprodaji i zato predstavlja sredstvo plaćanja. Pored toga, predstavlja i poseban oblik finansiranja jer je u ugovoru o kupoprodaji predviđen akreditiv kao način plaćanja cene za isporučenu robu. Pored sredstava plaćanja cene po ugovoru o kupoprodaji, dokumentarni akreditiv pojavljuje se i kao način plaćanja cene u ugovorima o međunarodnim investicionim radovima i ugovorima o osiguranju. . .

Sadržaj :

UVOD 1
1.1 Dokumentarni akreditivi 3
1.1.1 Odnosi iz međunarodnog dokumentarnog akreditiva 4
1.2 Odnos između regulative dokumentarnog akreditiva u UCP 500 i UCP 600 6
1.2.1 Osnovna pravila dokumentarnog akreditiva 8
1.2.2 Robni dokumenti 9
1.3 Vrste dokumentarnog akreditiva 9
1.4 Učesnici u akreditivnom poslu 13
ZAKLJUČAK 18
LITERATURA 19