Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Sindrom proliva sa njegom bolesnika - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Medicina (/Forum-medicina)
+---- Tema: Sindrom proliva sa njegom bolesnika (/Thread-sindrom-proliva-sa-njegom-bolesnika)


Sindrom proliva sa njegom bolesnika - Dzemala - 14-08-2011 01:17 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Poslednjih decenija naučna javnost sve više skreće pažnju na vainost kampilobaktera kao etiološkog agensa oboljenja Ijudi, a Campylobacter jejuni (C. jejuni) je danas poznat kao najčešći bakterijski uzročnik dijareje u svetu. Epidemiološke razlike infekcija izazvanih kampilobakterom, koje postoje u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju, objašnjavaju se razlikama u virulenciji sojeva. Specifičnost i zahtevnost kampilobaktera, kao i neopremljenost mikrobioloških laboratorija uticali su na nedovoljnu proučenost kampilobakterioza u našoj zemlji. Cilj ovog istraživanja bio je utvrđivanje učešća pojedinih vrsta kampilobaktera u etiologiji dijarejnih oboljenja u našoj populaciji. Metode. Sprovedeno je kontinuirano četvorogodišnje praćenje prisustva kampilobaktera u fecesu 12 605 obolelih od enterokolitisa. Kontrolnu grupu, 5 774 ispitanika, činila je zdrava populacija dece i omladine. Uzorcifecesa zasejani su na selektivnu podlogu po Skirrowu, a podloge su dalje inkubirane po propisanoj metodologiji za kampilobakter. Sojevi su identifikovani na osnovu morfoloških, fizioloških i osobina kulture (testovi na oksidazu, katalazu, osetljivosti na nalidiksinsku kiselinu i na hidrolizu hipurata). Za statističku obradu podataka korišćeni su X* test i Fisherov test egzaktne verovatnoće. Rezultati. Kampilobakter je dokazan u 3,86% bolesnika sa enterokolitisom i 0,71% zdrave populacije. Od 518 izolovanih sojeva kod bolesnika sa enterokolitisom 86,48% pripada ambulantnim, a 13,51% hospitalizovanim bolesnicima. Dominantni simptomi bolesti bili su proliv (81,83%), povišena temperatura (34,71%), povraćanje (19,77%) i bolovi u trbuhu (15,17%). Najveći broj obolelih bila su deca u prvoj godini iivota. Od 300 izolovanih sojeva kampilobaktera 75% je identifikovano kao Campylobacter jejuni, 23% kao Campylobacter coli (C. coli) i 2% kao Campylobacter lari (C. lari). Zaključak. Vrste iz roda Campvlobacter učestvuju u etiologiji enterokolitisa sa 3,86%. Infekcija u našoj populaciji je po mnogim parametrima slična infekciji u populaciji evropskih zemalja. Visok nalaz C. coli na našim prostorima nije podudaran sa rezultatima brojnih studija rađenih u razvijenim zemljama sveta ...

Sadržaj:

1 Uvod 3
2 Pojam i vrste dijareje 4
2.1 Osmotska dijareja 4
2.2 Sekretorna dijareja 5
2.3 Eksudativna dijareja 5
2.4 Smanjenje vremena apsorpcije 5
2.5 Malapsorpcija 5
2.6 Paradoksalna dijareja 6
2.7 Dijagnostika dijareje 6
2.8 Akutna dijareja 6
3 Akutni dijarealni sindrom 7
4 Zdravstvena nega bolesnika 8
4.1 Pravilna ishrana kod hroničnih dijareja 9
5 Zaključak 10
6 literatura 11