Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Kvadratne jednačine i osobine rešenja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Matematika (/Forum-matematika)
+---- Tema: Kvadratne jednačine i osobine rešenja (/Thread-kvadratne-jedna%C4%8Dine-i-osobine-re%C5%A1enja)


Kvadratne jednačine i osobine rešenja - Dzemala - 14-08-2011 12:30 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Jednostavne jednačine možemo rešiti neposredno, dok jednačine složenog oblika moramo transformisati na pogodan način do jednostavnijih, sa njima ekvivalentnim jednačinama koje se mogu lako rešiti. Ponekad jednačinu ne transformišemo na ekvivalentnu jednačinu, već na jednačinu koja je njena posledica.

Jednostavnu jednačinu rešimo, a zatim dobijena rešenja zamenimo u polaznu jednačinu i proverimo da li su i njena rešenja.

Postupak pri rešavanju složenijih jednačina sastoji se u njihovom transformisanju do jednostavnijih, njima ekvivalentnih jednačina, koje se lako rešavaju. Koristićemo se ekvivalentnim jednačinama, čija se ekvivalentnost dokazuje na osnovu poznatih svojstava realnih i kompleksnih brojeva...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 KVADRATNE JEDNAČINE I OSOBINE REŠENJA 4
1.1 Osobinerešenja kvadratne jednačine 9
1.2 Pojam jednačine, rešenja jednačine i ekvivalentnih jednačina 11
1.3 Vietove formule 13
1.4 Rastavljanje kvadratnog trinoma na linearne činioce 15
1.5 Primena Vietovih formula 16
1.6 Zadaci 17
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 20