Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Elektronske komunikacije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informacioni sistemi (/Forum-informacioni-sistemi)
+---- Tema: Elektronske komunikacije (/Thread-elektronske-komunikacije)


Elektronske komunikacije - Dzemala - 10-08-2011 06:24 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Uporedo sa marketingom, važnost marketing komunikacija se svakim danom sve više povećava. Marketing komunikacija predstavlja ključnu komponentu modernog marketinga, koja obuhvaća sve komunikacijske aktivnosti između organizacije i njezinih ciljnih grupa, svatko sa svojim interesima, predrasudama i predispozicijama, u svim situacijama koje se odnose na realizaciju marketinga. Marketing komunikacija kao komunikacija jedne organizacije sa ciljnim grupama iz njenog okruženja, au cilju povećanja rezultata prodaje, presudna je za uspješno funkcioniranje bilo koje organizacije. U ciljeve marketing komunikacije spadaju:

• Informiranje potencijalnih i sadašnjih kupaca o svojim proizvodima, uslugama i uvjetima prodaje;
• Uvjeravanje ljudi da izaberu određeni proizvod, da kupuju u odredenim trgovinama, da posećuju određene dogadaje i sl..;
• Poticanje akcije kod kupaca i usmjeravanje njihovog ponašanja prema ponudi konkretne organizacije.

Marketing komunikacija se promatra kao sinonim za promociju, D. Pickton i A. Broderick zastupaju stanovište da je "zaista teško odvojiti promociju od marketing komunikacije, pa bi čak bilo pametno smatrati ih sinonimima." T. Shimp isto tako poistovjećuje ova dva termina i navodi da je "termin promocija, iako vrijedan u tradiciji i sa povijesnom prednošću, skoro istisnut terminom marketing komunikacija od strane velikog broja učitelja marketinga". P. Kotler u devetom izdanju svoje knige "Marketing Management", u odnosu na prethodno izdanje, mijenja naziv poglavlja "Stvaranje strategija miksa komunikacije i promocije" u "Oblikovanje i upravljanje marketing komunikacijom", ostavljajući skoro isti sadržaj poglavlja, s promjenama nebitnim u ovom kontekstu. Kao instrumente marketing komunikacije on navodi iste elemente koji su, u prethodnom izdanju činili miks promocije i kaže: "Miks marketing komunikacije (također nazvan miks promocije) ..."


Sadržaj :


UVOD 3
1.1 Mjesto i uloga komunikacije u marketingu 4
1.2 Integrirana marketing komunikacija (IMC) 5
1.2.1 IMC alati 5
1.3 Mediji za marketing komunikaciju 6
1.3.1 Karakteristike medija 6
1.3.2 Širokopojasni mediji 7
1.3.3 Uskopojasni mediji 7
1.3.4 Mediji usmjereni na pojednica (Pointcast) 7
1.3.5 Tiskani mediji 8
1.3.6 Direktna pošta i elektronička pošta 8
1.4 IMC ciljevi i strategije 8
1.4.1 Brendiranje nasuprot direktnom odgovoru 9
1.5 Internet oglašavanje 9
1.5.1 Trendovi Internet oglašavanja 11
1.6 Formati Internet oglašavanja 12
1.6.1 Bežično oglašavanje 13
1.6.2 Formati za oglašavanje na web sajtu 13
1.7 SEO (Search Engine Optimization) strategija 15
1.7.1 Interaktivni Display Add 15
1.7.2 Sponzorstva 15
1.7.3 Plaćanje privilegirane pozicije 15
1.7.4 Intertitial, Supertital i Screen interupt 16
1.8 MPR - Marketing Public Relations 16
1.8.1 Web stranica 16
1.8.2 Blogovi 17
ZAKLJUČAK 18
LITERATURA 20