Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Pojam teorije banke - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Bankarstvo (/Forum-bankarstvo)
+---- Tema: Pojam teorije banke (/Thread-pojam-teorije-banke)


Pojam teorije banke - Dzemala - 11-07-2011 09:13 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Jedna od primarnih karakteristika bankarskog poslovanja, od nastanka banaka pa sve do današnjih dana, je kvalitet upravljanja poslovanjem banaka. Pošto je poslovanje banaka uvek sadržavalo u manjoj ili većij meri rizik, a sa porastom deregulacije tržišta i konkurencije u finansijskim uslugama, poslovanje banaka postaje sve više rizično, sigurnost postaje jedan od osnovnih principa poslovanja banke. Deregulacija finansijskih tržišta, globalizacija bankarskog posovanja i sve oštrija konkurencija, doveli su do smanjenja profitne marže, odnosno do manjeg prostora za ostvarenje profita. Otuda su dva esencijalna principa važna i vezana za savremeno bankarstvo: sigurnost i profit. Prvo, poslovanje banaka (komercijalnih, poslovnih) mora biti profitabilno, da podmiri operativne troškove i normalne gubitke, obezbedi prihvatljiv (razuman) iznos za rezerve za buduće nepredviđene događaje i obezbedi objektivan (fer) prinos za deoničare.

Drugo, poslovanje svake banke mora se obavljati sa sigurnošću, ako banka želi da ima poverenje javnosti i ako želi da kontinuirano obavlja svoje poslovanje, da bi zaštitila depozitare. U najopštijem izrazu, kamatna stopa izražava cenu korišćenja kreditnih i novčanih resursa na finansijskom tržištu. Visina kamatne stope kao cene korišćenja kreditinih i finansijskih resursa je povezana sa stopom korisnosti sredstava u odnosu na vreme njihovog korišćenja. Stopa korisnosti sredstava uvek je veća u sadašnjem u odnosu na neko buduće vreme, pa je otuda i kamatna stopa kao izraz cene korišćenja odgovarajućih novčanih i finansijskih resursa radičita i saglasna određenoj stopi njihove korisnosti. To je i osnova razlike sadašnje i buduće potrošnje, odnosno odlaganja potrošnje u obliku štednje, i sticanja imovine u nekom budućem vremenskom periodu. ..


SADRŽAJ

UVOD - 2 -
1. FUNKCIONALNA TEORIJA POJMA BANKE - 4 -
2. ORGANIZACIONA TEORIJA POJMA BANKE - 5 -
3. TEORIJA O DRUŠTVENOM KARAKTERU BANKE - 6 -
4. TEORIJA O ADAPTIBILNIM SVOJSTVIMA BANKE - 8 -
5. KOMPLEKSNA TEORIJA POJMA BANKE - 10 -
6. TEORIJEFINANSIJSKOG POSREDOVANJA - 10 -
6.1 Teorija komercijalnog zajma - 10 -
6.2Teorija prenosivosti - 12 -
6.3 Teorija anticipativnog dohotka - 13 -
6.4 Teorija upravljanja pasivom banke - 14 -
6.5 Teorija simultanog upravljanja aktivom i pasivom banke - 15 -
6.6Teorija matematickog modeliranja bankarskih sistema - 17 -
ZAKLJUČAK - 19 -
LITERATURA - 20 -