Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Projekat automatizacija industrijskog postrojenja u Industriji Skroba - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Upravljanje kvalitetom (/Forum-upravljanje-kvalitetom)
+---- Tema: Projekat automatizacija industrijskog postrojenja u Industriji Skroba (/Thread-projekat-automatizacija-industrijskog-postrojenja-u-industriji-skroba)


Projekat automatizacija industrijskog postrojenja u Industriji Skroba - Dzemala - 08-07-2011 10:33 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Intezivni razvoj tehnike i tehnologije na svim područjima, stalne promene u ekonomskom okruženju sve zahtevnije tržište (prisustvo konkurencije, visoki zahtevi za kvalitetom i asortimanom roba i usluga, smanjenje profitnih stopa) sa jedne, i stalna potreba poslovnog sistema za brzo prilagođavanje takvim uslovima sa druge strane, neminovno nameću potrebu rukovodstvu preduzeća za primenom savremenih rešenja u procesima rada i odlučivanja. Ova složenost najčešće dovodi do ozbiljnih problema u realizaciji različitih poduhvata i projekata, koji se pojavljuju u velikim zakašnjenjima i povećanim ukupnim troškovima realizacije, a samim tim i u neefikasnoj realizaciji u celini. To znači, da se ne ostvaruju osnovni ciljevi realizacije svakog poslovnog poduhvata i projekta, a to je da se planirana realizacija završi u najkraćem mogućem roku (vremenu) i sa minimalnim troškovima.
Projekat se najčešće definiše kao složeni i neponovljivi poduhvat koji se preduzima u budućnosti da bi se postigli određeni ciljevi u predviđenom vremenu i sa predviđenim troškovima.

Svaki projekat sadrži veći broj podprojekata, faza, podfaza i pojedinačnih aktivnosti, koji svi zajedno čine razgranatu strukturu projekta.
Projekat je veoma složen poduhvat čija se složenost ogleda u koriščenim organizacionim vezama i elementima, velikom korišćenjem resursa i troškova, ...

Svaki projekat je poseban i jedinstven, pre svega zbog toga što projekti imaju različite ciljeve, obim, rokove, troškove i što se razlikuju u različitoj okolini. Međutim, smatra se da postoje određene osobine koje su zajedničke svim projektima, a to su:

1. Cilj – svi projekti su ustanovljeni da bi ispunili neku potrebu, ili zahtev rukovodstva. Svaki pojedinačan projekat mora da ostvari neki cilj koji mu je postavljen.
2. Rokovi – svi projekti imaju definisani cilj koji se mora ostvariti u nekom određenom vremenskom roku.
3. Kompleksnost – složenost projekta je u uskoj vezi sa tehnologijom koja omogućava brže ostvarivanje ciljeva.
4. Obim i priroda zadatka – svaki projekat može ostvariti svoje ciljeve u okviru utvrđenih rokova i troškova jedino ako se napravi plan realizacije projekta, a koji predstavlja strategiju projekta.
5. Resursi – svaka realizacija projekta iziskuje određene resurse (ljude, opremu, materijal, finansije,...). Kako su resursi ograničeni treba se zalagati za njihovo racionalno raspoređivanje i trošenje.
6. Organizaciona struktura – za realizaciju projekta, neophodno je odrediti odgovarajuću organizacionu strukturu i rukovodioce projekta koji će biti odgovoran za projekat.
7. Informacioni i kontrolni sistem – to su sistemi koji se koriste u preduzećima na bazi funkcionalnih linija (po hijerarhiji). . .

SADRŽAJ:

SADRŽAJ: 2
1. UVOD 3
2. DEFINISANJE PROJEKTA 4
2.1. KONKURISANJE NA TENDERU - JAVNA NABAVKA 5
2.2. PREDUGOVARANJE MENADŽERA I IZRADA PONUDE 6
3. UČESTVOVANJE MENADŽERA U ORGANIZACIJI PROJEKTA 7
3.1. POJAM I ZNAČAJ PROJEKTNOG MENADŽMENTA 7
3.2. ZADACI PROJEKTNOG MENADŽMENTA 8
3.3. SADRŽINA PROJEKTNOG MENADŽMENTA 8
3.3.1. Pojam, vrste i karakteristike projekta 8
3.3.2. Sadržina projektnog menadžmenta po fazama životnog ciklusa projekta 11
4. UČESTVOVANJE MENADŽERA U PREDUGOVARANJU SA PODISZVOĐAČIMA PROJEKTA 12
4.1. GRAĐEVINSKI DNEVNIK PODIZVOĐAČA 13
5. KONAČNA SITUACIJA/PRIMOREDAJA PROJEKTA 14
6. LITERATURA 15
7. PRILOZI 16
1. Ponuda opreme i radova projekta automatizacije industrijskog postrojenja u Skrobari "Jabuka": 16
2. Stepen gotovosti radova na projektu automatizacija industrijskog postrojenja u skrobari "Jabuka" 20
3. Grafički prikaz SCADA sistema 22
4. Ugovor o automatizaciji industrijskog postrojenja u skrobari "Jabuka" 24

SLIKE:

slika 1 Osnovne faze životnog ciklusa projekta 10