Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Frustracije i konflikti 2 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Psihologija (/Forum-psihologija)
+---- Tema: Frustracije i konflikti 2 (/Thread-frustracije-i-konflikti-2)


Frustracije i konflikti 2 - derrick - 08-03-2014 02:02 AM

UVOD

Ljudi obično ne zadovoljavaju lako svoje motive. U toku čitavog života oni često dolaze u situacije u kojima ne mogu u potpunosti zadovoljiti svoje motive, ili ne mogu uopšte da ih zadovolje. U takvim situacijama moraju se ulagati posebni napori i preduzimati različiti postupci da bi se savladale smetnje koje su se isprečile zadovoljenju njihovih motiva. O ponašanju ljudi u takvim situacijama govorimo kao o prilagođavanju. Manje smetnje i manje prepreke se relativno lako savlađuju, ali kad naiđu teže onda dolazi do frustracije i do različitih posledica frustracije.

Frustracijom nazivamo sprečavanje, osujećenje, zadovoljenja motiva. Psihološko stanje u kome se nalazi pojedinac kad nešto sprečava zadovoljenje njegovih motiva nazivamo frustracionom situacijom. Njude možemo razlikovati prema tome da li su više ili manje otporni prema neuspehu. Otpornost prema neuspehu oznađčava se u psihologiji frustracionom tolerancijom ( podnošenje, tolerisanje frustracije ).

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Frustracije 4
1.1 Reagovanje na frustracije 5
2 Pojam konflikta 8
2.1 Izvori konflikata 8
2.2 Proces konflikata 10
2.3 Vrste konflikata 11
2.4 Efekti konflikata 13
2.5 Metode upravljanja konfliktima 14
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 17