Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Multilateralne diplomatije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Multilateralne diplomatije (/Thread-multilateralne-diplomatije)


Multilateralne diplomatije - derrick - 08-03-2014 12:53 AM

UVOD

Reč "diplomatija"potiče od grčke reči diploma, koja je prvobitno označavala dvostruko presavijenu ispravu koja je služila kao dokaz završenog fakulteta. Pored svog uobičajenog značenja, ona predstavlja i svečano pismo, povelju ili ispravu koja je rezultat pregovora između dve države koju jedna strana predaje drugoj u znak uspešno obavljenog posla. Reč diplomatie nastala je u Francuskoj u 18. veku, odakle se proširila i u druge evropske jezike.

Diplomatija je pre svega, oblik državnih aktivnosti usmerenih na odnose sdrugim zemljama i međunarodnim učesnicima. Isti pojam označava i celokupnu državnu strukturu koja služi za predstavljanje vlastite zemlje u svetu i za održavanje službenih odnosa s drugim subjektima međunarodnih odnosa. Sastavni delovi te strukture sugotovo u svakoj zemlji, ministarstvo spoljnih poslova te diplomatsko-konzularna predstavništva. Diplomatija u subjektivnom smislu označava sposobnost, znanje, veštinu, metod održavanja međunarodnih odnosa, pregovaranja, rešavanja konfliktnih situacija. Diplomatija kao nauka je kompilacija raznih naučnih područja pre svega politike, aliistorije, geografije, prava, ekonomije i drugih. Diplomatija je pre svega, oznaka za spoljnopolitičko predstavljanje države u ophođenju sa drugim subjektima međunarodnog prava i međunarodnih odnosa. U brojnim delima, enciklopedijama i priručnicima, koji se bave proučavanjem diplomatije, mogu se pronaći brojne definicije pojma diplomatija. Različiti aspekti diplomatije uzrokuju njene različite definicije.
Među najpoznatijim definicijama diplomatije je ona koju je dao Freeman: “Diplomatija je primena inteligencije i takta na vođenje zvaničnih odnosa između vlada nezavisnih država.”

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Multilateralna diplomatija 4
1.1 Pojam multilateralne diplomatije 4
1.2 Stalne misije 5
1.3 Misije država nečlanica 8
1.4 Delegacije pri organima međunarodnih organizacija i na međunarodnim konferencijama 9
1.5 Delegacije posmatrača pri organima međunarodnih organizacija i na međunarodnim konferencijama 9
1.6 Međunarodni krivični sud 9
1.7 Status međunarodnih organizacija 10
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14