Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Sudovi i sudska funkcija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Sudovi i sudska funkcija (/Thread-sudovi-i-sudska-funkcija)


Sudovi i sudska funkcija - derrick - 06-03-2014 01:16 AM

UVOD


“Čl. 6 Evropske Konvencije o ljudskim pravima - Pravo na pravično suđenje glasi:

1. Svako, tokom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama ili o krivičnoj optužbi protiv njega, ima pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristrasnim sudom, obrazovanim na osnovu zakona. Presuda se izriče javno, ali se štampa i javnost mogu isključiti s celog ili s dela suđenja u interesu morala, javnog reda ili nacionalne bezbednosti u demokratskom društvu, kada to zahtevaju interesi maloletnika ili zaštita privatnog života stranaka, ili u meri koja je, po mišljenju suda, nužno potrebna u posebnim okolnostima kada bi javnost mogla da naškodi interesima pravde.
2. Svako ko je optužen za krivično delo smatraće se nevinim sve dok se ne dokaže njegova krivica na osnovu zakona.
3. Svako ko je optužen za krivično delo ima sledeća minimalna prava:
a. da u najkraćem mogućem roku, podrobno i na jeziku koji razume, bude obavešten o prirodi i razlozima za optužbu protiv njega
b. da ima dovoljno vremena i mogućnosti za pripremanje odbrane
c. da se brani lično ili putem branioca koga sam izabere, ili, ako nema dovoljno sredstava da pravnu pomoć, da ovu pomoć dobije besplatno kada interesi pravde to zahtevaju
d. da ispituje svedoke protiv sebe ili da postigne da se oni ispituju i da se obezbedi prisustvo i saslušanje svedoka u njegovu korist pod istim uslovima koji važe za one koji svedoče protiv njega
e. da dobije besplatnu pomoć prevodioca ako ne razume ili ne govori jezik koji se upotrebljava na Sudu. ”

Sadržaj :

UVOD 1
1.1 Opšte načelo nezavisnosti sudstva 3
1.2 Međunarodni akti i nezavisnost sudova i sudija 4
1.3 Sudska funkcija 6
1.4 Stanje u sudstvu u Srbiji 12
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 17