Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Evaluacija predškolske ustanove - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Evaluacija predškolske ustanove (/Thread-evaluacija-pred%C5%A1kolske-ustanove)


Evaluacija predškolske ustanove - derrick - 06-03-2014 01:00 AM

UVOD

Predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem se obezbjeđuje ostvarivanje prava svakog djeteta da se uključi u institucionalizovan oblik vaspitno-obrazovnog rada, zadovoljavanje razvojnih potreba dece, potreba porodice i društva. Prema Zakonu o obrazovanju i vaspitanju, obrazovanje i vaspitanje ima za cilj da obezbijedi mogućnost za svestrani razvoj pojedinca, bez obzira na pol, životno doba, socijalno i kulturno porijeklo, nacionalnu i vjersku pripadnost, tjelesnu i psihičku konstituciju. Predškolsko obrazovanje ima poseban značaj u životu svakog djeteta, ono podstiče socijalizaciju-interakciju sa vršnjacima, emocionalni i kognitivni razvoj djeteta, razvijanje odgovornosti i osjećaja za potrebe drugih, dok u okviru predškolskih aktivnosti djeca stiču nove spoznaje o okolini i svijetu oko sebe kroz igru i učenje, koji su dopuna procesu vaspitanja i najljepši način da otpočne proces obrazovanja djeteta .

U ovom radu ćemo analizirati evaluaciju, tojest izvještaj o kvalitetu JPU "Ljubica Popović" - Podgorica. Ustanova je (kao Dječji vrtić) osnovana je 20. 05. 1959. godine od strane tadašnjeg Narodnog odbora Opštine Titograd i registrovana kod mjesnog nadležnog ( privrednog) suda pod imenom istovjetnim sadašnjem, sa sjedištem u ul. Vučedolska. U sljedećoj fazi institucionalnog razvoja Ustanova se 25. 12. 1973. godine formira i registruje kao Organizacija udruženog rada, saglasno tadašnjem Zakonu o udruženom radu, sa sjedištem u ul. Đura Salaja.

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Kvalitet upravljanja i rukovođenja ustanovom 4
3 Etos ustanove 6
4 Kvalitet kadrovskih, materijalnih, tehničkih i bezbjednosnih uslova rada ustanove 6
5 Podrška koju ustanova pruža djeci 7
6 Saradnja sa roditeljima, drugim ustanovama i lokalnom zajednicom 8
7 Postignuća znanja i vještina 10
8 ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12