Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Motivacija zaposlenih u predškolskoj ustanovi - plan master rada - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Motivacija zaposlenih u predškolskoj ustanovi - plan master rada (/Thread-motivacija-zaposlenih-u-pred%C5%A1kolskoj-ustanovi-plan-master-rada)


Motivacija zaposlenih u predškolskoj ustanovi - plan master rada - derrick - 06-03-2014 12:49 AM

TEORETSKI DEO RADA

Proces motivacije je složeniji nego što većina ljudi veruje jer ljudi imaju različite potrebe, postavljaju različite ciljeve kako bi zadovoljili potrebe i preduzimaju različite akcije da bi ostvarili ciljeve. Pogrešno je pretpostaviti da postoji jedan pristup motivaciji koji se uklapa u sve situacije. Najveći problem zdravstvenog menadžmenta je spajanje potrebnog sa ponašanjem koje se nagrađuje. Iako veliki, ovaj problem se, najčešće, ne rešava.

Nagrađivanje za rad može biti materijalno i moralno. Prema tome, i motivaciju možemo podeliti na materijalnu i moralnu. Međutim, očigledno je da se, pre ili kasnije, moralni motivi u svesti zaposlenih u zdravstvu pretvaraju u materijalne, pa samim tim, materijalni motivatori imaju neuporedivo veću snagu motivisanja. Moralni motivi mogu se nazvati i kolektivnim motivima, a materijalni - ličnim.

Sadržaj :

1 TEORETSKI DEO RADA 3
2 Hipoteza rada 5
3 Cilj rada 6
4 Naučne metode 7
5 ISTRAŽIVAČKI DEO RADA 7
5.1 Cilj istraživanja 7
5.2 Metod istraživanja 8
5.3 Uzorak istraživanja 8
5.4 Obrada podataka i diskusija 8
5.5 Naučni doprinos rada 8
6 Okvirni spisak literature 9