Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Analiza osetljivosti projekta - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Analiza osetljivosti projekta (/Thread-analiza-osetljivosti-projekta)


Analiza osetljivosti projekta - derrick - 26-02-2014 12:36 AM

Uvod

Prilikom upuštanja u realizaciju jednog poduhvata odnsono njegovog ovaploćenja u kvalitetan projekat, savremeni menadžerski kadar mora da vodi računa o finansijskim tokovima i rentabilnosti. Ukolko krenemo od osnovne pretpostvke da je profit ono što je cilj, svaki projekat ima svoju suštinu u predviđenoj finansijskoj (ili nekoj drugoj) dobiti, koja se meri na završetku.

U uslovima savremenog dinamičkog okruženja, velike konkurencije, visokih turbulencija na svetskim odnosno globalnim razmerama i drugin nepredviđenih (i predviđenih) slučajeva, kvalitetno planirana realizacija jednog projekta mora da ima osvrt na sve rizike koji su mogući.


SADRŽAJ


Uvod…………………2
1.Analiza osetljivosti…………………..4
1.1.Statička analiza osetljivosti………….4
1.2.Dinamička analiza osetljivosti………..5
2.Drvo odlučivanja…………..7
3.Metode simulacije scenarija………….9
3.1.„Monte Carlo“ simulacija…………..9
4.Upravljanje rizikom u projektu……………11
5.Zaključak……………………12
6.Literatura…………………13
7.Dodatak………………..14