Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Kontrola u međunarodnom menadžmentu - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Kontrola u međunarodnom menadžmentu (/Thread-kontrola-u-me%C4%91unarodnom-menad%C5%BEmentu)


Kontrola u međunarodnom menadžmentu - derrick - 26-02-2014 12:19 AM

UVOD

Management je posebna naučna disciplina, multidisciplinarnog karaktera, koja se bavi istraživanjem problema upravljanja poslovima, poduhvatima i društvenim sistemima. Ova disciplina proučava upravljanje kao složeni proces sa nizom potprocesa, i kao grupu ljudi koja upravlja procesima i sistemima, a takođe proučava sve pojedinačne upravljačke probleme i fenomene vezane za efikasno izvršavanje određenih zadataka i poslova. Rukovođenje se posmatra i opisuje kao proces upravljanja određenim poslovima, poduhvatima ili sistemima radi što učinkovitijeg dostizanja cilja. Sastoji se iz potprocesa: planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola.

Poslednjih godina prošlog veka i u našoj zemlji je menadžment postao tema opšteg interesovanja i neki opšti trend u kom su mnogi nekadašnji direktori na svojim vizitkartama počeli umesto „direktor“ da pišu „menadžer“, što govori o tome koliko se ovaj termin odomaćio u jeziku, bez obzira na to da u nekom dubljem tumačenju ova dva pojma ne mogu da se izjednače u potpunosti, uprkos tome da imaju dosta dodirnih tačaka.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Kontrola u međunarodnom menadžmentu 5
1.1 Definisanje kontrolnog procesa 7
1.2 Efikasnosti kontrole 9
1.2.1 Uloga menadžera u kontrolnim aktivnostima 12
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 17