Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Organizacija poslovne funkcije planiranja u preduzeću - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Organizacija poslovne funkcije planiranja u preduzeću (/Thread-organizacija-poslovne-funkcije-planiranja-u-preduze%C4%87u)


Organizacija poslovne funkcije planiranja u preduzeću - derrick - 25-02-2014 11:55 PM

UVOD

Strategija preduzeća obuhvata planiranje akcija preduzeća koje omogućavaju uspešno poslovanje i realizaciju definisanih ciljeva (povećanje obima prodaje, povećanje profita, poboljšanje kvaliteta itd.). U uslovima neizvesnosti, jake konkurencije i sve većih zahteva potrošača kvalitet je jedan od osnovnih faktora opstanka preduzeća na tržištu, povećanja profitabilnosti, rasta i razvoja preduzeća. Pristup kvalitetu evoluirao je od pojma vezanog za kvalitet proizvoda i usluga do pojma vezanog za upravljanje.

Proces planiranja obuhvata različite i složene aktivnosti koje se odnose na utvrđivanje ciljeva tekućeg poslovanja i razvoja, kao i definisanje načina za njihovo ostvarenje. Pri tome je analiza stanja uz identifikovanje podsticaja i ograničenja osnova definisanja odluka i preduzimanja odgovarajućih akcija. Potreba za strategijskim planiranjem poslovnih aktivnosti proistekla je kao rezultat delovanja brojnih i kompleksnih faktora u okruženju preduzeća. Menadžment mora kontinuirano da proverava svoja viđenja u sredini sa stvarnim dešavanjima-promenama u elementima i faktorima sredine.

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Funkcija planiranja i strategijsko planiranje 5
3 Planiranje u hotelu „Omorika“ 7
4 ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 17