Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Hemolitička anemija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Medicina (/Forum-medicina)
+---- Tema: Hemolitička anemija (/Thread-hemoliti%C4%8Dka-anemija)


Hemolitička anemija - derrick - 21-02-2014 12:34 AM

Uvod

Malokrvnost je bolest smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca (eritrocita), ili količine hemoglobina na jedinicu zapremine krvi.Uzroci su mnogobrojni prema mehanizmima koji sudeluju u nastanku i dele se na:
Malokrvnost usled akutnog ili hroničnog gubitka krvi, malokrvnost posle krvarenja, malokrvnost izazvane ubrzanom razgradnjom eritrocita (hemolitičke anemije).

Malokrvnost usled smanjenog stvaranja eritrocita, mogu biti sekundarne zbog oštećenja koštane srži toksičnim i fizičkim činiocima (zračenjem) ili aplazija koštane srži (aplastične anemije).Posledica metaboličkih poremećaja u crvenoj lozi (perniciozna anemija, nutritivna anemija).
Malokrvnost mešovitog tipa, izvestan broj anemija ima za uzrok laku hemolizu i umerenu insuficijenciju koštane srži kao (anemija kod ciroze jetre).
Osim smanjenja broja crvenih krvnih zrnaca menja se i veličina dele se prema morfološkom izgledu na mikrocitne, normocitne i makrocitne anemije.Malokrvnost se dele prema količini hemoglobina u eritrocitima na: hipohromne, normohromne i hiperhromne anemije.

Sadržaj:

Uvod 3
1 Hemolitičke anemije 4
1.1 Promene u krvi 4
1.2 Promene u vezi s oslobađanjem i razlaganjem hemoglobina 6
1.3 Etiologija i patogeneza 8
2 Urođena (hereditarna) sferocitoza 9
2.1 Etiologija i patogeneza 9
2.2 Klinička slika 11
2.3 Promene u krvi 12
2.4 Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza 13
2.5 Lečenje – Splenektomija 14
3 Urođena eliptocitoza (ovalocitoza) 16
3.1 Klinička slika. 16
3.2 Lečenje. 17
3.3 Urođene nesferocitne anemije 17
3.4 Hemolitička anemija nastala usled defcita kineze piruvata 18
4 Talasemija i hemoglobinopatije 20
4.1 Sredozemna anemija (Thalassemia, Cooleyeva anemija) 20
5 Anemija srpastih eritrocita 26
5.1 Klinička slika. 27
5.2 Anemije izazvane kombinacijom Hb-S s drugim patološkim hemoglobinima 28
6 Paroksizmalna nocna hemoglobinurija 29
Zaključak 32
Literatura 33