Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Marketing kao poslovna koncepcija savremenog preduzeća - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Marketing (/Forum-marketing)
+---- Tema: Marketing kao poslovna koncepcija savremenog preduzeća (/Thread-marketing-kao-poslovna-koncepcija-savremenog-preduze%C4%87a)


Marketing kao poslovna koncepcija savremenog preduzeća - derrick - 10-02-2014 01:20 AM

UVOD

Riječ marketing je kovanica koja svoje etimološko značenje pronalazi u riječi market, što znači tržište, pa ne čudi poistovećivanje termina marketing i termina tržišnost. Marketing je termin kojeg ne treba prevoditi ni na jedan jezik, jer je usled velike prisutnosti u poslovnom i društvenom životu svake individue postao opšta poznanica.
Veliki je broj autora koji se bave problematikom marketinga i svaki od njih definiše marketing na različit način. Definisanje marketinga zavisi od svrhe definicije, stanovišta sa kojeg se marketing posmatra, pristupa marketingu u izučavanju itd. Ali svaka definicija ima istu suštinu.

Oficijelna definicija marketinga Američkog udruženja za marketing ne može se zaobići, a glasi: „Marketing je proces planiranja i sprovođenja koncepcija, cena, promocije i distribucije ideja, roba i usluga, sa ciljem da se kreira razmena koja zadovoljava potrebe pojedinaca i organizacija“.
Filip Kotler definiše marketing na sledeći način: „Marketing je društveni proces kojim - putem stvaranja i razmene proizvoda i vrednosti sa drugima - pojedinci i grupe dobijaju ono što im je potrebno ili što žele“.
„Marketing je društveni proces zadovoljavanja potreba razmenom, a obuhvata pojedince koji hoće da podmire svoje potrebe i organizacije koje obavljaju odrijeđene aktivnosti kojima se te potrebe zadovoljavaju“.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Marketing kao poslovna koncepcija savremenog preduzeća 4
1.1 Pojam, značaj i vrste tržišta 4
1.2 Plan istraživanja tržišta 5
1.3 Potrebe, motive i ponašanje potrošača 6
1.4 Metode istraživanja tržišta 11
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 18