Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Finansijska politika preduzeća - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Finansijska politika preduzeća (/Thread-finansijska-politika-preduze%C4%87a--149350)


Finansijska politika preduzeća - derrick - 06-02-2014 10:50 PM

UVOD

Svako preduzeće možemo posmatrati kao određeni finansijski sistem, a dobro znamo da su finansijska sredstva neophodna za otvaranje preduzeća, za njegovo tekuće poslovanje, ali i za razvoj. Da bi se preduzeće moglo osnovati neophodan je inicijalni novac, ali po osnivanju neophodno je obezbediti finansiranje tekućeg poslovanja, a razvoj preduzeća se obezbeđuje novim ulaganjima.Sva imovina i izvori finansiranja, prihodi i rashodi i novčani tokovi preduzeća iskazuju se i prate novčano.

Pošto se preduzeće može posmatrati kao jedan finansijski sistem naravno da je bitna stavka u tom sistemu finansiranje. Finansiranje predstavlja osnov, pokretački faktor, kao i faktor koji omogućava investicije a samim tim i napredak preduzeća.

SADRŽAJ

UVOD 3
1.1 OSNOVI FINANSIRANJA PREDUZEĆA 3
1.1.1 Proces reprodukcije 5
1.1.2 Finansijski resursi 5
1.1.2.1 Sopstvena sredstva 5
1.1.2.2 Resursi nastali operacijama sa hartijama od vrednosti 7
1.1.3 Vrste i izvori finansiranja 8
1.1.4 Načela finansiranja 9
1.1.4.1 Načelo sigurnosti 9
1.1.4.2 Načelo stabilnosti 9
1.1.4.3 Načelo likvidnosti 9
1.1.4.4 Načelo solventnosti 10
1.1.4.5 Načelo rentabilnosti 10
1.1.4.6 Načelo fleksibilnosti 11
1.1.4.7 Načelo rizika finansiranja 11
1.1.4.8 Načelo povoljne slike finansiranja 11
1.1.4.9 Načelo nezavisnosti finansiranja 11
1.2 PRAVILA FINANSIRANJA 12
1.2.1 Vertikalna pravila finansiranja 12
1.2.2 Horizontalna pravila finansiranja 12
1.2.3 Ostala pravila finansiranja 13
1.2.4 Pravilo finansijske poluge 13
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16