Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Organizacija finansijskih funkcija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Organizacija finansijskih funkcija (/Thread-organizacija-finansijskih-funkcija)


Organizacija finansijskih funkcija - derrick - 06-02-2014 03:49 PM

UVOD

Da bi došli do organizacija finasijskih funkcija u preduzeću pođimo od definisanja smaog preduzeća koje se može definisati skao organizacini sistem sa svim njegovim karakteristikama. To znači, da se preduzeće da opisati kao otvoren, dinamicki, stohastički i ciljno usmeren poslovni sistem. Za nesmetano odvijanje poslovnog procesa je najvažnija stabilnost poslovnog sistema. Na stabilnost poslovnog sistema najčešće najveći uticaj ima prisutnost konflikta između ciljeva pojedinih podsistema poslovnog sistema. Zbog toga poslovni sistem treba da uskladi ciljeve pojedinih podsistema u sinergijsku celinu, i na taj način onemoguci negativne tendencije konfliktnih ciljeva, koji se, ako su neusklađeni, negativno odražavaju na stabilnost sistema kao celine.

Svako preduzeće predstavlja manje ili vise složenu drustveno-ekonomsku kategoriju sa definisanim ekonomskim ciljevima i zadatcima. Preduzeće je, prema tome, složen poslovni sistem čiji je osnovni cilj i zadatak obavljanje određenih poslova u sklopu njegove individualne reprodukcije kao dela integralne društvene reprodukcije. Preduzeće je složen poslovni sistem, jer se unutar njegove individualne reprodukcije izvršava složen privredni zadatak, u vezi s tim i unutrašnja podela rada. U okviru jedinstvenog poslovnog sistema mogu se identifikovati sledeća tri podsistema: izvođački, informacioni i upravljački.

Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Uloga i značaj organizacije finasijske funkcije u preduzeću 4
1.2 Odnos finansijske funkcije i ostalih funkcija u preduzeću 4
1.3 Finansijska politika preduzeća 6
1.4 Faktori finansijske politike 7
1.5 Finansije kao poslovna funkcija 8
1.6 Finansijska funkcija i njena organizacija na primeru javnog transportnog preduzeća LASTA 14
ZAKLJUČAK 21
LITERATURA 22