Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Pojam i značaj indirektnih poreza - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Pojam i značaj indirektnih poreza (/Thread-pojam-i-zna%C4%8Daj-indirektnih-poreza)


Pojam i značaj indirektnih poreza - derrick - 06-02-2014 03:47 PM

POJAM I ZNAČAJ INDIREKTNIH POREZA

Poreski sistem savremene države je centralni stub finansijskog sistema, bez čijeg efikasnog funkcionisanja se ne može zamisliti ni efikasnost makroekonomske politike (politika razvoja, politika stabilizacije, poreska politika, politika investicija i budžetska politika). On je odraz ekonomskih i političkih odnosa unutar jedne zemlje. Porez kao dio javnog prihoda ima fiskalnu, ekonomsku i socijalnu ulogu u svakom privrednom sistemu jedne zemlje. Porezi predstavljaju najznačajniji instrument prikupljanja prihoda u nacionalnoj ekonomiji. Naplatom poreza smanjuje se ekonomska snaga privrednih subjekata i fizičkih lica, smanjuje se učešće u procesu razmjene, što se ciklično odražava i na sam proces reprodukcionih tokova u jednoj privredi. Primjenom adekvatne poreske politike, moguće je suzbiti inflaciju i podsticajno djelovati na rast i razvoj privrednih aktivnosti.

Po svom društevenom uređenju Bosna i Hercegovina je kompleksna država, dva entita, distrikt, 10 kantona i 105 jedinica lokalne uprave (opština). Takvo strukturno uređenje je u mnogome određivalo ukupnu poresku politiku u post Dejtonskoj BiH. S tim u vezi neophodno je naglasiti da se o poreskoj politici na nivo države BiH do 2003. godine, ne može ni govoriti obzirom da su glavnu riječ u kreiranju poreske politike imali entitete i distrikt.

SADRŽAJ

1 POJAM I ZNAČAJ INDIREKTNIH POREZA - 1 -
1.1 Pojam indirektnih poreza - 2 -
1.2 Klasifikacija poreza u BiH - 3 -
1.3 Vrste indirektnih poreza - 5 -
1.3.1 Porez na dodatu vrijednost - 5 -
1.3.2 Uvozne i izvozne dažbine - 8 -
1.3.3 Akcize - 8 -
1.3.4 Porez na promet proizvoda i usluga - 10 -
2 SADAŠNJI SISTEM INDIREKTNIH POREZA U ODNOSU NA DOMAĆU POTROŠNJU - 12 -
2.1 Način prikupljanja indirektnih poreza - 13 -
2.2 Doznačavanje i raspodjela prikupljenih prihoda - 15 -
2.3 Indirektni porezi u odnosu na potrošnju i moguće alternative - 17 -
2.4 Javna potrošnja i uvoz BiH - 20 -
3 INDIREKTNI POREZI U REGIJI I SVIJETU - 23 -
3.1 Indirektni porezi u EU - 23 -
3.1.1 PDVu Europskoj Uniji - 23 -
3.1.2 Akcize/trošarine - 24 -
3.2 Indirektni porezi u Hrvatskoj - 25 -
3.2.1 Porez na dodatu vrijednost i trošarine - 25 -
3.2.2 Trošarine - 27 -
3.3 Indirektni porezi u Srbiji - 28 -
3.3.1 PDV - 28 -
3.3.2 Akcize - 28 -
4 LITERATURA - 30 -
5 WEB LITERATURA - 30 -