Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Pojam i značaj kamate - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Pojam i značaj kamate (/Thread-pojam-i-zna%C4%8Daj-kamate)


Pojam i značaj kamate - derrick - 06-02-2014 03:45 PM

UVOD – KAMATA

Kupi sada a plati kasnije“... ovakve reklame podrazumevaju da ćemo prihvatiti stav da je veća vrednost sadašnje nego buduće potrošnje. Da bi smo finansirali sadašnju potrošnju moramo da platimo i kamatu na sredstva koja pozajmimo.
Kamata je naknada u novcu za privremeno pozajmljivanje na korišćenje novčanih sredstava ili u procentima izražena naknada (cena) koju zajmoprimac (dužnik) plaća zajmodavcu za privremeno korišćenje ustupljenog novca.

Kamata je trošak pozajmnjivanja novca i kompenzacija poverioca za odricanje od sopstvene potrošnje i rizike koje preuzima kada poverava svoj novac drugima. Bez kamata bi bilo vrlo malo kredita, pa bi stoga bi ekonomska aktivnost bila manja. Kamata je poznata od najstarijih civilizacija, kao što je sumerska. Bila je zabranjena propisima mnogih religija, uključujući hrišćansku, a i danas kamatu odbacuje islam. Razlog je uvek isti: navodno zelenaštvo. Ove zabrane se oduvek zaobilaze domišljatim rešenjima, kao što je učešće zajmodavca u zajedničkom poslu sa zajmoprimcem.

SADRŽAJ:

1. UVOD – KAMATA 3
2. POJAM I ZNAČAJ KAMATE 4
3. TEORIJA KAMATE 4
3.1 Vrste kamatnih stopa 6
4. MEHANIZAM KAMATNIH STOPA 7
4.1 Kamatne stope centralne banke 7
4.2 Operacije centralne banke na otvorenom tržištu 8
4.3 Eskonta politika i tržište novca 8
5. TRŽIŠTE NOVCA 8
6. TEORIJA FORMIRANJA TRŽIŠNIH KAMATNIH STOPA 9
6.1 Teorija preferencije likvidnosti 9
6.2 Teorija kreditnih fondova 10
6.3 Teorija inflatornih očekivanja 10
7. PONUDA I POTRAŽNJA ZA NOVCEM I INFLATORNA KAMATNA STOPA 11
7.1 Tražnja za novcem 11
7.2 Modeli obračuna kamatnih stopa 13
7.3 Struktura kamatne stope 14
8. KEJNZIJANSKA MONETARNA TEORIJA 15
9. KAMATNI RAČUN 15
5. ZAKLJUČAK 17
6. LITERATURA 18