Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Značaj organizacionog ponašanja u savremenoj kompaniji – primer OMW - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Značaj organizacionog ponašanja u savremenoj kompaniji – primer OMW (/Thread-zna%C4%8Daj-organizacionog-pona%C5%A1anja-u-savremenoj-kompaniji-%E2%80%93-primer-omw)


Značaj organizacionog ponašanja u savremenoj kompaniji – primer OMW - derrick - 05-02-2014 12:17 AM

UVOD

Pođimo odmah od definisanja organizacionog ponašanja koji se kao pristup organizaciji pojavio početkom 80-tih godina XX veka. Organizaciono ponasanje je naučna oblast u teoriji organizacije i upravljanja, koja se oslanja na fundamentalne nauke o čoveku, njegovom ponašanju i odnosima (psihologija, sociologija, antropologija), s jedne strane, i na empirijska istraživanja (iskustvo i praksu organizacije i upravljanja), s druge strane. Ova oblast istražuje načine i mogućnosti kako da se ljudima pomogne da budu zadovoljni životom u organizaciji, a rukovodiocima da budu uspešni u radu sa ljudima i vođenju organizacije.

Formiranje ponašanja ljudi u organizacijama je upravljačka aktivnost. Rukovodioci oblikuju ponasanje u organizaciji tako sto utiču na razvoj i promene ličnih karakteristika i / ili na promene organizacionog konteksta. Organizaciono ponašanje je bihevioristički pristup ponašanju pojedinaca i grupa u kontestu organizacije, tj. u radnoj sredini. Istraživanje ponašanja Ijudi u organizaciji ima za cilj da se omogući razumevanje, predviđanje i kontrola ponašanja zaposlenih.

Sadržaj :

UVOD 3
1 Organizaciono ponašanje 4
1.1 Teorijski pristup organizacionom ponašanju 8
2 Značaj organizacionog ponašanja u savremenoj kompaniji – primer OMW 10
2.1 Standardi organizacionog ponašanja u kompaniji OMW 12
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 19