Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Ispitivanje zavarenih vodovodnih i kanalizacioni cevi - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Ispitivanje zavarenih vodovodnih i kanalizacioni cevi (/Thread-ispitivanje-zavarenih-vodovodnih-i-kanalizacioni-cevi)


Ispitivanje zavarenih vodovodnih i kanalizacioni cevi - derrick - 11-10-2013 03:03 PM

UVOD

Zavarivanje je spajanje dva ili više, istorodnih ili raznorodnih materijala, sa ili bez dodavanja dodatnog materijala, na način da se dobije homogeni zavareni spoj.
Različiti izvori energije se mogu koristiti za zavarivanje, kao što je mlaz vrućih gasova (gasni plamen ili mlaz plazme), električni luk, tok nabijenih čestica (mlaz elektrona ili jona u vakuumu), tokovi zračenja (laser), električna struja (otporno zavarivanje) , trenje, ultrazvuk i sl Zavarivanje se može obavljati u radionici, na otvorenom prostoru, u vodi ili u svemiru.

Sve do kraja 19. veka, jedino je bilo poznato kovačko zavarivanje, s kojim su kovači vekovima spajali gvožđe i čelik grejanjem i udaranjem čekića. Elektrolučno zavarivanje i gasno zavarivanje kiseonikom su bili među prvim postupcima koji su se razvili u 20. veku. Nakon toga su se razvili mnogi procesi, ali među najzastupljenijim je postalo ručno elektrolučno zavarivanje.

SADRŽAJ

UVOD 3
1. ZAVARIVANJE 4
1.1. ISTORIJA ZAVARIVANJA 4
1.2. FIZIČKE OSNOVE ZAVARIVANjA 5
1.3. Kvaliteta zavarivanja 7
1.4. Greške u zavarenim spojevima 8
2. KONTROLA I ISPITIVANJE ZAVARENOG SPOJA 9
2.1. POSTUPCI KONTROLE 9
2.1.1. Kontrola pre varenja 9
2.1.2. Kontrola tokom zavarivanja 10
2.1.3. Kontrola nakon zavarivanja 10
2.2. Nerazorne kontrole zavarenog spoja 10
2.3. Metode kontrole sa razaranjem 11
2.4. SRPSKI STANDARDI 12
2.4.1. ISPITIVANJE SA RAZARANJEM 12
2.4.2. ISPITIVANJE BEZ RAZARANJA 12
3. ISPITIVANJE ZAVARENIH VODOVODNIH I KANALIZACIONI CEVI 13
3.1. Vizuelna kontrola zavara 14
3.2. Mehanička ispitivanja zatezanjem i savijanjem 15
3.2.2. Ispitivanje zatezanjem 15
3.2.3. Ispitivanje savijanjem 16
3.3. Ispitivanje na nepropustljivost 17
3.3.1. Eksperimentalna analiza propusnost zavarenih spojeva 18
3.3.2. Rezultati ispitivanja i rasprava 20
3.3.3. Primer ispitivanja cevi na nepropustljivost unutrašnjim pritiskom 23
3.4. Ispitivanje čvrstoće na pritisak i ispitivanje zaptivenosti 24
3.5. Ultrazvučno ispitivanje zavarenih cevi 25
3.6. Provera mehaničkih svojstava popravka zavarenog spoja 26
ZAKLJUČAK 28
LITERATURA 30