Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Karakteristike sportskih organizacija u javnom sektoru - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Karakteristike sportskih organizacija u javnom sektoru (/Thread-karakteristike-sportskih-organizacija-u-javnom-sektoru)


Karakteristike sportskih organizacija u javnom sektoru - derrick - 11-10-2013 02:42 PM

U V O D

Još od davnina poznato je da je čovek težio nadmetanju, kako u umnim tako i u fizičkim sposobnostima i upravo za ovu pojavu može se vezati nastanak sporta, kao organizovane ljudske aktivnosti. Reč sport vuče poreklo od latinske reči „di sportare“ koja je potom preuzeta u druge evropske jezike. U našem jeziku pod sportom se podrazumeva igra, zabava, razonoda.

Pod sportom podrazumevamo takmičenja, koja se načešće odnose na fizičke aktivnosti, u kojima čovek angažuje telo, ali postoje sportovi, kao što je šah, gde fizička snaga i stanje organizma u pogledu izdržljivosti nije presudan faktor. Zbog toga se može reći da su neki od razloga za bavljenje sportom razonoda, razvijanje tela, takmičarski duh, a u posednje vreme i finansijska dobit. Sport je fenomen koji je sastavni deo društvenih potreba pojedinca, univerzalno sredstvo razumevanja i saradnje među ljudima, u cilju fizičkog i duhovnog razvoja, vitalnosti i zdravlja, socijalnog odnosa i stavova, odbrambene spremnosti i kvaliteta života. Takođe, sport možemo posmatrati i kao ekonomsku kategoriju u funkciji zapošljavanja, pokretača proizvodnje i ekonomskog rasta, promocije, reklame i ostalih marketinških aktivnosti u oblastima turizma, transporta, ugostiteljstva, medija, zabave, trgovine itd.

S A D R Ž A J

UVOD...........2
1. UTICAJ DRŽAVE NA ORGANIZOVANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI I RAZVOJ SPORTA.....4
2. NAČIN ORGANIZOVANJA SPORTSKIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI SRBIJI.........7
3. ORGANIZACIJA RADA U FUDBALSKOM SAVEZU SRBIJE......10
3.1 DELATNOST FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE.....10
3.2 ORGANI FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE........12
3.3 IZVORI FINANSIRANJA.....................14
4. KARAKTERISTIKE SPORTSKIH KLUBOVA KAO ORGANIZACIJA JAVNOG SEKTORA ...15
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA...........16