Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Poremećaj bračnih i porodičnih odnosa - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Poremećaj bračnih i porodičnih odnosa (/Thread-poreme%C4%87aj-bra%C4%8Dnih-i-porodi%C4%8Dnih-odnosa)


Poremećaj bračnih i porodičnih odnosa - derrick - 21-09-2013 11:24 AM

UVOD

Porodica predstavlja začetak društvenih odnosa, ’’Proizvodnju ljudi’, koji se od samog početka javlja ne samo kao prirodni nego i kao društveni odnos, društveno ustanovljeni i sankcionisani odnos muža i žene, roditelja i dece.

Upravo zato što porodica nije samo prirodni odnos već i društveni, ona se javlja kao most između pojedinca i društva dvostruko:
• Prvo, kao spona između biološkog života vrste i društvene rgzistencije čoveka (reprodukcija ljudskog roda nije samo dolazenje na svet novih bioloških jedinki, već i razvijanje potencijalnih članova društva zahvaljujući prenošenju socio-kulturnog nasleđa tokom ljudske istorije),
• Drugo kao spona između datog društvenog sistema i ličnosti novih generacija. Uspostavlja se odnos između kulture u širem smislu i novorođene individue, odnos u kojem individua razvija svoje ljudske potencijale u artikulisane osobine, razvijajući svoje mentalne sposobnosti, a pre svega sposobnost za konceptualno mišljenje, usvajajući i učeći da se služi iskustvom. Vremenom se stvara poželjni tip ličnosti koji će najviše odgovarati datom sistemu.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Poremećaj porodičnih odnosa 3
1.2 Poremećaj bračnih odnosa 4
ZAKLJUČAK 6
LITERATURA 7