Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Roditelji i drugi članovi porodice kao vaspitači - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Roditelji i drugi članovi porodice kao vaspitači (/Thread-roditelji-i-drugi-%C4%8Dlanovi-porodice-kao-vaspita%C4%8Di)


Roditelji i drugi članovi porodice kao vaspitači - derrick - 21-09-2013 11:20 AM

UVOD

Potpuno shvatanje jedne nauke nezamislivo je bez etimološkog i terminološkog određenja pojma koji označava tu nauku. Kao i mnoge druge nauke, tako i pedagogija vuče svoje korene iz antičke Grčke. Naime, sam termin pedagogija je grčkog porekla i predstavlja kovanicu iz dve reči: pais (genitiv pajdos) - dečak (dečaka), kasnije dete i agein (genitiv ago) - voditi (vodim). Savremeni teoretičari pedagogije nisu saglasni u definisanju pedagogije kao nauke. Međutim, ne ulazeći u suštinu spornih pitanja, moglo bi se prihvatiti mišljenje po kome pedagogija označava nauku o vaspitanju. "Ova definicija je dovoljno opšta da može obuhvatiti čitavo područje pedagoške naučne aktivnosti".

Porodična pedagogija je nauka o vaspitanju i obrazovanju roditelja kako bi sa uspehom obavljali svoju funkciju u porodici. Predmet proučavanja porodične pedagogije je izu¬čavanje i unapređivanje vaspitanja i obrazovanja mladih za život u porodici. Sve ovo us¬lovljava određivanje i konkretnih zadataka ove pedagoške oblasti, a oni su:
- da prou¬čava i unapređuje porodično vaspitanje i njegove specifičnosti,
- da istraži i objas¬ni kako i pod kojim uslovima porodica utiče na razvoj ličnosti,
- da istraži i objas¬ni probleme u porodici (ljubomoru, laž, agresivnost,...),
- da pomogne u usavršavanju komunikacije i izgradnji metodike vaspitnog rada u porodici.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Roditelji i drugi članovi porodice kao vaspitači 4
1.1 Majka kao vaspitač 4
1.2 Otac kao vaspitač 5
1.3 Baba i deda kao vaspitači 7
1.4 Autoritet roditelja 8
1.5 Vaspitni zahtevi detetu 13
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16