Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Socijalni rad usredsređen ka ženama - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Socijalni rad usredsređen ka ženama (/Thread-socijalni-rad-usredsre%C4%91en-ka-%C5%BEenama)


Socijalni rad usredsređen ka ženama - derrick - 21-09-2013 10:04 AM

UVOD

Socijalni rad se, od svog nastanka do danas, definiše na različite načine. Prve definicije naglašavale su da socijalni rad uključuje milosrđe, pomoć siromašnima i čovekoljublje. Odsek za socijalni rad OUN, 1960. godine, definiše socijalni rad kao profesiju čiji je zadatak pružanje pomoći u cilju boljeg prilagođavanja pojedinaca i društvene sredine, odnosno profesiju u službi razvoja ličnosti, grupa i zajednice.

Veća profesionalizacija struke dovela je do definicije Internacionalnog udruženja socijalnih radnika koja ističe da je to organizovana i na naučnim principima zasnovana profesija u cilju pomoći pojedincima, grupama i zajednicama da ponovo uspostave svoje izgubljene mogućnosti za socijalno funkcionisanje i stvaranje povoljnih uslova za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Različiti oblici prakse socijalnog rada razvrstani su u područja, pre svega prema primeni metodskih kompleksa (socijalni rad sa pojedincem, grupom ili zajednicom), kao i prema kategoriji korisnika (rad sa decom, starima, osobama sa posebnim potrebama, delinkventima, zavisnicama, starima i sl.). Područja socijalnog rada određuju specifičnost primene metoda, tehnika i veština socijalnog rada na određenu kategoriju klijenata.

Sadržaj

UVOD 3
1 Žene kao socijalna kategorija 4
2 Socijalni rad i rodno pitanje 5
2.1 Socijalizacija žena i formiranje identiteta 6
3 Diskriminacija žena i teorije moći u nauci socijalnog rada 7
4 Socijalni rad usredsređen na žene 9
4.1 Praktične napomene za rad sa ženama 9
4.2 Zaštita žena koje trpe nasilje u porodici 11
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 16