Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Krivično-pravo - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Krivično-pravo (/Thread-krivi%C4%8Dno-pravo)


Krivično-pravo - derrick - 21-09-2013 01:20 AM

Uvod i izvori krivičnog prava

Maloletničko krivično pravo je deo, segment krivičnog prava jedne zemlje koje zbog obilja specifičnih rešenja u poslednje vreme u nizu evropskih zemalja dobija karakter samostalne pravne (pozitivno pravne) ali i naučne discipline. Radi se naime o posebnoj, zaokruženoj i autonomnoj celini koja sadrži niz specifičnih rešenja u odnosu na punoletne učinioce krivičnih dela. Neretko se stoga u literaturi za ovu granu prava upotrebljava naziv para-krivično pravo ili kvazi-krivično pravo koje se odnosi na maloletna lica.

To je skup zakonskih propisa kojima se određuje krivičnopravni status maloletnih lica (kao učinilaca krivičnih dela odnosno maloletnih lica kao žrtava krivičnih dela). Ono propisuje poseban tretman prema maloletnim učiniocima krivičnih dela. Tako ovaj naziv koji se često u pravnoj teoriji određuje kao kriminalno-politički postulat obuhvata granu prava sa krivičnopravim odredbama koje se primenjuju na maloletne učinioce krivičnih dela i koje odslikavaju poseban, specifičan karakter ove grane prava. To je pravo koje se zasniva na ličnosti učinioca delikta (Taterstrafrecht), a ne na samom deliktu (Tatstraftrecht).

Ili drugim rečima to je sistem zakonskih pravnih propisa kojima se određuje sistem krivičnih sankcija za maloletne učinioce krivičnih dela, a pod određenim uslovima i za punoletne učinioce te postupak za izricanje i izvršenje ovih sankcija od strane nadležnih državnih organa. Stoga se može reći da maloletničko krivično pravo prelazi okvire krivičnog prava jer obuhvata ne samo krivičnopravne odredbe materijalno pravne sadržine već i odredbe procesnog i izvršnog krivičnog prava, u meri i u obimu, koji se odnosi na maloletne učinioce krivičnih dela.

Sadržaj

1. Uvod i izvori krivičnog prava 1
2. Uticaj međunarodnih pravnih akata na domaće maloletničko krivično pravo 3
3. Vrste maloletničkih krivičnih sankcija 5
4. Vaspitne mere 6
4.1. Pojam i vrste vaspitnih mera 6
4.2. Mere upozorenja i usmeravanja 7
4.3. Mere pojačanog nadzora 9
4.4. Zavodske mere 11
4.5. Obustava izvršenja i zamena vaspitne mere 12
5. Vaspitni nalozi 14
6. Položaj mlađih punoletnih lica 16
7. Maloletnički zatvor 18
7.1. Pojam i karakteristike maloletničkog zatvora 18
7.2. Uslovi za izricanje maloletničkog zatvora 20
7.3. Izvršenje maloletničkog zatvora 21
8. Zaključak 22
9. Literatura 22