Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Rukovodjenje u upravi - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Rukovodjenje u upravi (/Thread-rukovodjenje-u-upravi)


Rukovodjenje u upravi - derrick - 21-09-2013 12:45 AM

UVOD

Definisanje problema istraživanja treba započeti prikazivanjem današnjeg ambijenta u kome preovladava orijentacija ka pragmatičnom pristupu da je „dobra“ ona uprava koja se pokaže kao „uspešna“. Ovaj pristup obuhvata i brojna pitanja strategije upravne reforme. Modeli uprave koji danas preovlađuju u razvijenim zemljama (posebno evropskim) polaze od socijalne funkcije države i uprave i njihove uloge u ostvarivanju opšteg interesa i društvene dobrobiti (bono publico). Poslovi državne uprave u zakonodavstvu Srbije (Zakon o državnoj upravi) normativno su definisani prema savremenim standardima u ovoj oblasti.

U tom smislu, upravno zakonodavstvo Srbije napustilo je 2005. godine koncepciju prema kojoj se poslovi državne uprave definišu isključivo kao autoritativni poslovi „vršenja vlasti“ i proširilo sadržaj poslova državne uprave i na one oblasti koje su u skladu sa realnom ulogom i položajem savremene uprave kao „javne službe“ (npr. učestvovanje u oblikovanju politike Vlade, praćenje stanja u odgovarajućoj oblasti, staranje o javnim službama, razvojni poslovi). Vlada Srbije usvaja Akcioni plan za sprovođenje reforme državne uprave u Republici Srbiji za period od 2009. do 2012. godine, u kojim su naznačeni očekivani rezultati i planirane aktivnosti u ključnim oblastima reforme, kao što su: decentralizacija, profesionalizacija i depolitizacija, racionalizacija, koordinacija javnih politika, efikasni kontrolni mehanizmi, uvođenje e-uprave, modernizacija državne uprave itd.

Sadržaj

1 UVOD 4
2 Pojam i funkcije rukovođenja 5
3 Savremeni koncepti rukovođenja u javnoj upravi u Srbiji 7
4 Delegacija upravljačkih ovlašćenja na primeru Italije i Srbije 10
5 Interni menadžment u upravi – slučaj Srbije i Hrvatske 14
6 ZAKLJUČAK 21
LITERATURA 23