Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Ugovor o osiguranju - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Ugovor o osiguranju (/Thread-ugovor-o-osiguranju--148041)


Ugovor o osiguranju - derrick - 21-09-2013 12:37 AM

UVOD

Organizovanje modernog posla osiguranja iz druge polovine XIX vijeka je posljedica dugotrajne evolucije ovog posla. Već u antičko doba su bile organizovane određene zajednice koje nadoknađuju štetu njenim članovima u određenim slučajevima, naročito u riziku krađe kod putujućih karavana. U trećem vijenku p.n.e. je postojao zakon koji je regulisao zajedničko snošenje štete nastale usljed bacanja robe u more u slučaju pomorskih nezgoda.

Iz ovih prvih ustanova koje su bili začeci transportnog osiguranja, u trgovačkim gradovima Italije nastalo je osiguranje koje ima osobine slične današnjem osiguranju. Od XIV vijeka, kad se pojavljuju prvi ugovori o osiguranju, posao osiguranja se brzo širio na druge zemlje, razvijao se i dotsigao punu komercijalizaciju .
Poseban značaj za razvoj savremenog osiguranja, posebno transportnog, ima osnivanje Loyd-a 1779. godine i izdavanje njegove polise, koja je danas postala standardna u cijelom svijetu u oblasti pomorskog osiguranja.

SADRŽAJ

UVOD.....................................1
I POJAM I ZNAČAJ...............2
1. Značaj i funkcije osiguranja.............2
2. Ugovor o osiguranju..........................2
2. 1. Izvori prava kod ugovora o osiguranju.....2
2. 2. Pravna priroda posla osiguranja….….3
2. 3. Zaključivanje ugovora o osiguranju.....3
2. 4. Polisa osiguranja...........4
II ELEMENTI UGOVORA O OSIGURANJU...........4
1. Ugovorne strane..................4
1. 1. Osiguravač............4
1. 2. Ugovarač osiguranja..........5
2. Predmet osiguranja ..............5
3. Rizik kod osiguranja...............5
4. Premija kod osiguranja..........6
5. Osigurana suma ...................6
6. Trajanje osiguranja................6
III OBAVEZE STRANAKA.........7
1. Obaveze osiguranika............7
1. 1. Davanje podataka o riziku...........7
1. 2. Plaćanje premije (kod osiguranja)...............7
1. 3. Obavještavanje o osiguranom slučaju i promjene rizika........8
1. 4. Staranje o osiguranom predmetu.....8
2. Obaveze osiguravača kod ugovora o osiguranju.......8
2. 1. Plaćanje naknade kao osnovna obaveza osiguravača..........9
IV KUMULIRANJE ZAHTJEVA ZA NAKNADU I VIŠESTRUKO OSIGURANJE..10
1. Kumuliranje zahtjeva za naknadu.........10
2. Višestruko i dvostruko osiguranje................10
V PODJELA OSIGURANJA.......................11
1. Podjela osiguranja.....................................11
2. Podjela osiguranja imovine...... ..................11
3. Osiguranje lica (podela)..........................11
4. Plovidbeno osiguranje..........................11
5. Obavezno osiguranje.........................12
VI REOSIGURANJE.........................12
1. Pojam..................................12
2. Vrste reosiguranja....................12
VII PRESTANAK UGOVORA O OSIGURANJU.....13
1. Po sili zakona............................13
2. Jednostranim raskidom.............13
ZAKLJUČAK................................14
LITERATURA.............................15