Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Didaktički materijali. autentični materijali u nastavi - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Didaktički materijali. autentični materijali u nastavi (/Thread-didakti%C4%8Dki-materijali-autenti%C4%8Dni-materijali-u-nastavi)


Didaktički materijali. autentični materijali u nastavi - derrick - 21-09-2013 12:17 AM

UVOD

Termin didaktika potiče od grčke reči didaskein što znači poučavati. Pedagoško značenje dobio je tek u 17. veku zahvaljujući Ratkeu i posebno Komneskom autoru čuvene Velike didaktike. Pre toga se tim terminom označavala literarna vrsta poučnog karaktera. Kao pedagoški termin didaktika od početka ima različita značenja. Ni danas ne postoji jedinstvena od svih prihvaćenih definicija didaktike. Najprihvatljivija je međutim, ona definicija po kojoj je didaktika nauka o opštima zakonitostima nastave. Njome se ukazuje na to da se didaktika bavi onim problemima i zakonitostima koji se tiču svake nastave. Posebnim, specifičnim problemima nastave pojedinih nastavnih predmeta bave se metodike. Razume se i didaktika i metodike međusobno su tesno povezane. Didaktika predstavlja osnovu svih metodika, ali i ona se na njih oslanja, uopštavajući njihova dostignuća. Moglo bi se reći da je didaktika opšta metodika, a svaka metodika primenjena didaktika.

Didaktika je i teorijska i normativna nauka, što znači da među njene zadatke spadaju i objašnjavanje i usmeravanje odgovarajuće vaspitne delatnosti. Teorijsku komponentu didaktike čine saznavanje i tumačenje zakona na području nastave. Funkcija didaktike se međutim time ne iscrpljuje. Ona i normira nastavni rad, i to principima i pravilima zasnovanim na naučnim zakonima. Pri tom se oslanja u prvom redu na vlastite, didaktičke zakone ali se koristi i odgovarajućim zakonima drugih nauka, recimo zakonima psihologije i gneseologije.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Didaktički materijali. Autentični materijali u nastavi 4
1.1 Pojam i karakteristike didaktičkih materijala 4
1.2 Izbor didaktičkog materijala 9
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12