Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Model pripreme za upoznavanje i tumačenje književnog teksta(bajka) - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Model pripreme za upoznavanje i tumačenje književnog teksta(bajka) (/Thread-model-pripreme-za-upoznavanje-i-tuma%C4%8Denje-knji%C5%BEevnog-teksta-bajka)


Model pripreme za upoznavanje i tumačenje književnog teksta(bajka) - derrick - 19-09-2013 04:01 PM

Тема активности

Упознавање и тумачење бајке Црвенкапа

Васпитно-образовни циљ активности - Упознавање са бајком, читање и препричавање бајке, равој говорне културе.

Задаци активности:
Васпитни
Функционални
Образовни

Упућивање деце у значај поступања према упутствима одраслих. Навикавање на групно комуницирање и слуђање излагања других.

Вежбе причања и драматизације.

Увођење у тумачење књижевног текста, одвајања битног од небитног, богаћење речника, развој креативности и личне иницијативе.

Методе васпитно-образовног рада
Интегративна, дијалошка, илустративно – демонстративна метода, самосталан рад
Облици васпитно-образовног рада - Фронтални, групни, индивидуални

Место одржавања активности -Соба

Корелација са другим васпитно-образовним областима - Моја околина, ликовна култура

Опис и функција очигледних средстава
Текст који ће васпитач читати, или цд плејер и цд, слика за уводни разговор, реквизити попут црвене мараме и наочара који служе за драматизацију.


Коришћена литература


1. Мр Радомир Матић, Рад на развоју говора, Београд, 1997.
2. Радмила Ивановић, Говорне радионице, „Алтера“, Београд, 1997.
3. Радмила Ивановић, Значење речи, Алтера, Београд, 1999.