Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Tipovi menadžmenta preduzeća - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Tipovi menadžmenta preduzeća (/Thread-tipovi-menad%C5%BEmenta-preduze%C4%87a)


Tipovi menadžmenta preduzeća - derrick - 14-09-2013 03:18 PM

UVOD

U sledećih nekoliko primera i pomoću slika objasniću sve organizacione strukture koje se javljaju u našoj zemlji, počev od osnivanja jednog preduzeća I njegove najjednostavnije strukture, pa sve do organizacionih struktura većih kompanija.

Najsveobuhvatniju pa, prema tome, i najprihvatljiviju definiciju organizacione strukture daje M.Novak, koji pod organizacionom strukturom podrazumeva sveukupnost veza i odnosa između svih činilaca proizvodnje, kao i sveukupnost veza i odnosa unutar svakog pojedinog činioca proizvodnje, odnosno poslovanja.
U toj definiciji organizacione strukture uočava se onaj “anatomski karakter strukture”, koja mora osigurati optimalni sistem između osnovnih činilaca proizvodnje, ali i optimalni sistem unutar svakog činioca posebno.

S A D R Ž A J

UVOD 2
1 TIPOVI MENADŽMENTA PREDUZEĆA 3
1.1 OBLIKOVANJE ORGANIZACIONE STRUKTURE 5
1.2 TIPOVI ORGANIZACIONIH STRUKTURA 9
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14