Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Kod Greja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Matematika (/Forum-matematika)
+---- Tema: Kod Greja (/Thread-kod-greja)


Kod Greja - derrick - 12-09-2013 12:58 AM

UVOD

Grejov kod dužine n>1 je niz k-torki bita (k>=1) b1, b2,...bn takvih da se unizu b svaka dva uzastopna člana, kao i prvi i poslednji član razlikuju na tačno jednoj poziciji. Na primer, Grejov kod dužine 4 je 00, 01, 11, 10.

Grejov kod se koristi i kao ciklički kod sa za kodiranje dekadnih cifara binarnim rečima sa svojstvom da pri prelasku sa dekadne cifre i nacifru i+1 u kodnoj reči se menja samo binarna cifra na jednoj poziciji.

Ovo svojstvo ga čini pogodnim za primene u kontroli pozicija rotirajućih elemenata, na primer kod nekih štampača, mehaničkih dekodera, ...

S A D R Ž A J

UVOD 4
1 Binarni kodovi 5
1.1 Binarno kodovani decimalni brojevi 6
2 Grejov kod 6
2.1 Zapis brojeva 7
2.2 Određivanje Grejovog koda zadatog dekadnog broja 8
2.3 Određivanje dekadne vrednosti broja na osnovu Grejovog koda 9
2.4 Istorija i primene 10
2.5 Čekajući Godoa: Beckett-Gray kod 14
Zaključak 15
Literatura 16