Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Sistem analiza - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informacioni sistemi (/Forum-informacioni-sistemi)
+---- Tema: Sistem analiza (/Thread-sistem-analiza)


Sistem analiza - derrick - 07-09-2013 11:06 PM

Uvod

Analiza sistema pretpostavlja misaonu dekompoziciju sistema, tj. sistem se razlaže na jednostavnije elemente, koji sadrže samo delove elemenata sistema i delove funkcija.
Analiza sistema u osnovi predstavlja skup aktivnosti nužnih u osmišljavanju i izgradnji informacionog sistema (IS).

Uobičajeno su podjeljeni u pet glavnih grupa aktivnosti:

(1) Utvrđivanje informacionih potreba;
(2) Analiza postojećeg informacionog sistema (IS);
(3) Definisanje zahtjeva koji se postavljaju pred novi IS;
(4) Oblikovanje novog IS-a;
(5) Definisanje projektnih zadataka za keiranje baze podataka i programa.

Sadržaj

1 Uvod 3
2 Analiza sistema 5
2.1 Pojam analize sistema 6
3 Strukturna analiza sistema 14
3.1 Specifikacije SSA 16
3.2 Specifikacije IS 17
3.3 Karakteristike DTP 18
3.4 Dekompozicija DTP 19
3.5 Pravila dekompozicije 21
3.6 Primjer dizajniranja DTP 21
4 Heuristike strukturne analize sistema 25
5 Zaključak 30
6 Literatura 31