Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Javne finansije 3 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Javne finansije 3 (/Thread-javne-finansije-3)


Javne finansije 3 - derrick - 31-08-2013 05:17 PM

UVOD

Uvodna razmatranja pojma javnih rashoda ne mogu da se razmatraju van okvira pojma budžet. Definicija budžeta kaže da je to spisak planiranih prihoda i rashoda pojedinaca, firme, organizacije, lokalne zajednice ili države za određeni period, najčešće za jednu godinu.

Kada se govori o državnom budžetu onda se misli na jednogodišnji dokument, koji priprema ministarstvo finansija, u saradnji sa drugim ministarstvima, dok ga usvaja narodna skupština u obliku odnosno formi zakona. Budžet ima karakter finansijkog plana države za jednu godinu i predstavlja jednu prognozu finansija. Pored ovoga, državni budžet je obavezujući za državne organe, na rashodnoj strani, jer se predviđeni izdaci ne mogu i ne smeju prekoračiti bez rebalansa budžeta odnosno bez izmene budžeta po istoj proceduri po kojoj je donet.

Sadržaj državnog budžeta čini razvijeni spisak javnih prihoda i rashoda, zajedno sa njihovim planiranim iznosima za sledeću godinu, kao i pratećim procesnim i sličnim odredbama.

SADRŽAJ

1. Uvod…………….. 3
2. Pojam i karakteristike javnih rashoda......... 5
3. Vrste i klasifikacija javnih rashoda............6
4. Načela javnih rashoda……....... 9
5. Veličina – obim javnih rashoda…….......11
6. Faktori porasta javnih rashoda…….......13
7. Struktura javnih rashoda......15
8. Efekti javnih rashoda…................17
9. Pokriće javnoih rashoda……......18
10. Zaključak….....................19
11.Literatura................20