Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Pojam, značaj i uloga finansijskog tržišta - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Pojam, značaj i uloga finansijskog tržišta (/Thread-pojam-zna%C4%8Daj-i-uloga-finansijskog-tr%C5%BEi%C5%A1ta)


Pojam, značaj i uloga finansijskog tržišta - derrick - 31-08-2013 05:13 PM

UVOD

U najširem smislu riječi tržište predstavlja mjesto gdje se sučeljava ponuda i tražnja za robom uslugama i novčanim sredstvima.
Svako tržište, pa i finansijsko tržište ima svoje elemente. Osnovni elementi finansijskog tržišta su:
a) Tržište;
b) Finansijski instrumenti;
(predmet trgovanja na finansijskom tržištu)
c) Učesnici na finansijskom tržištu
(odnosi se na finansijske institucije i posrednike).
Nema pouzdanih izvora koji bi mogli dati odgovor na pitanje kada su nastala finansijska tržišta, ali ako pođemo od same definicije, onda bi se moglo reći da se nastanak i razvoj finansijskih tržišta poklapa sa nastankom i razvojem novca.

U historiji ljudskog društva vrlo rano su se koristili određeni predmeti kao mjere vrijednosti i sredstva plaćanja. Tako su još u periodu od V-VII vijeka prije nove ere u Vavilonu postojali trgovi koji su skupljali i čuvali hranu i proizvode koji su davali u zajam. Zajmoprimci su morali da vrate istu vrstu robe koju su uzimali u zajam uz davanje visoke kamate. Potvrde koje su se izdavale prilikom davanja robe u zajam koristile su se i kao sredstvo plaćanja.

SADRŽAJ

UVOD.......................3
1.FINANSIJSKI SISTEM.....5
2.POJAM FINANSIJSKIH TRŽIŠTA.........6
2.1.Finansijski instrumenti...............9
3.ULOGA I ZNAČAJ FINANSIJSKOG TRŽIŠTA.....9
3.1.Uloga učesnika na finansijskom tržištu......11
4.PODJELA FINANSIJSKOG TRŽIŠTA..........14
ZAKLJUČAK.........................16
LITERATURA............17