Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Ekonomska uloga države - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Ekonomska uloga države (/Thread-ekonomska-uloga-dr%C5%BEave)


Ekonomska uloga države - derrick - 29-08-2013 02:38 PM

UVOD

Svaka država nastoji da formira takvu politiku kojom će se obezbjediti dugoročan rast i razvoj privrede. Sa tim u vezi, projektuje se makroekonomska politika, koju možemo izjednačiti sa ekonomskom politikom, a koja u sebe uključuje više ekonomskih politika sa primarnim ciljevima: uspostavljanje pune zaposlenosti, nivo proizvodnje, nivo cijena i platni bilans. Sve ove mjere, moguće je postići kombinacijom tri politike: monetarnom, fiskalnom i politikom ekonomskih odnosa sa inostranstvom.

Predmet rada je uloga države u funkcionisanju tržišta i gospodarstva. Analiza rada će obuhvatiti stanje u pojedinim sektorima Bosne i Hercegovine koji reflektuju ostvarenje makroekonomskih ciljeva. Kako Bosna i Hercegovina trenuto prolazi kroz težak, tranzicioni period, pokazat ću kako se pojedini makroekonomski sektori ponašaju u takvim okolnostima i koliko to utiče na ostvarenje postavljenih ciljeva.

U prvom delu rada su objašnjeni tržišni uslovi gospodarstva i ekonomska uloga države, zatim su u drugom delu opisani makroekonomski i mikroekonomski uslovi i uloga države, dok je završni deo rezervisan za socijalnu ulogu države i šta ona obuhvata.

S A D R Ž A J

1 UVOD 3
1.1Tržište kao regulirajući mehanizam 4
1.2Ekonomska uloga države u gospodarstvu 6
1.2.1Zakonski okvir funkcioniranja gospodarstva 7
2 Makroekonomska uloga države 9
2.1 Ciljevi 9
2.2 Instrumenti 15
3 Mikroekonomska uloga države 16
3.1 Javni sektor 16
3.2 Nesavršena konkurencija 17
3.3 Eksternalije 19
3.4 Neravnomjernost raspodjele narodnog dohotka 20
3.5 Tržište radne snage i financijski sektor 20
4 Socijalna uloga države 22
4.1 Socijalne nejednakosti 22
4.2 Transferna plaćanja 24
ZAKLJUČAK 26
LITERATURA 27