Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Ekspanzivna monetarna politika posmatrana iz perspektive različitih makroeko. škola - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Ekspanzivna monetarna politika posmatrana iz perspektive različitih makroeko. škola (/Thread-ekspanzivna-monetarna-politika-posmatrana-iz-perspektive-razli%C4%8Ditih-makroeko-%C5%A1kola)


Ekspanzivna monetarna politika posmatrana iz perspektive različitih makroeko. škola - derrick - 29-08-2013 02:36 PM

UVOD

Monetarna politika je skup pravila, propisa, mjera i instrumenata kojima se u monetarnoj sferi društvene reprodukcije reguliše količina, struktura i dinamika novčane mase, kao i opticaj novca na nivou nacionalnih, odnosno državnih ekonomija. Osnovni činioci monetarne politike su emisijska, kreditna, devizna i kursna politika. Monetarna politika sa svojim mjerama i instrumentima ima snažan uticaj i na fiskalnu /poreznu/ poliku i uošte makroekonomsku politiku, ali vrijedi i obratno.

Donositelj i sprovoditelj monetarne politike, odnosno monetarne vlasti su centralne banke odnosne države. Na svjetskom nivou radi usklađivanja monetarnih tokova i politika među državama i regijama to je Međunarodni monetarni fond (IMF) sa sjedištem u Washingtonu SAD.

Glavni cilj monetarnih vlasti je održavanje stabilnosti cijena, odnosno prevencija i neposredne mjere i instrumenti u funkciji sprječavanja inflacije /porasta cijena/ i deflacije /pada cijena ispod realnih vrijednosti/. Spomenuti cilj odražava se na finansijsku likvidnost, monetarnu ravnotežu i i stabilnost domaćeg novca i deviznog tečaja. Ostvarenje tog osnovnog cilja može imati i pozitivne, ali i negativne učinke na dinamiku i kakvoću nacionalne ekonomije, što se izražava kroz stopu zaposlenosti, BDP bruto domaći proizvod, stopu rasta ili pada i cjenovnu stabilnost.

S A D R Ž A J

UVOD - 2 -
1.IZBOR I DEFINISANJE PROBLEMA ISTRAŽIVANJA - 3 -
2.DEFINISANJE POJMOVA - 4 -
3.ODREĐIVANJE CILJEVA ISTRAŽIVANJA - 6 -
3.1 Pragmatični ili društveni cilj istraživanja - 6 -
3.2 Spoznajni ili naučni cilj istraživanja - 6 -
4.HIPOTEZE - 7 -
5.KLASIČNI POGLED NA EKSPANZIVNU MONETARNU POLITIKU - 8 -
6.KEJNZIJANSKI POGLED NA EKSPANZIVNU MONETARNU POLITIKU - 9 -
7.MONETARISTIČKI POGLED NA EKSPANZIVNU MONETARNU POLITIKU - 13 -
8.POGLED NA EKSPANZIVNU MONETARNU POLITIKU IZ PERSPEKTIVE AUSTRIJSKE ŠKOLE - 15 -
5.1 Ludvig Von Misesov pogled na ekspanzivnu monetarnu politiku - 16 -
5.2 Austrijska monetarna teorija poslovnih ciklusa - 18 -
5.3 Neefikasna raspodjela i gubitak kapitala kao posledice dugoročne inflacije - 22 -
ZAKLJUČAK - 25 -
LITERATURA - 26 -