Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Požar – mere zaštite - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Požar – mere zaštite (/Thread-po%C5%BEar-%E2%80%93-mere-za%C5%A1tite)


Požar – mere zaštite - derrick - 04-08-2013 12:48 PM

UVOD

Zaštita od požara je kompleksna, multidisciplinarna nauka. Za ozbiljno bavljenje ovom oblašću potrebno je poznavanje više oblasti, kao što su: građevinarstvo, mašinstvo, tehnologija i elektrotehnika. Kod nas se ova oblast proučava na Vištoj Tehničko mašinskoj školi u Zemunu, Višoj tehničkoj školi u Novom Sadu i Fakultetu zaštite na radu u Nišu.

Zaštita od požara je u Srbiji definisana Zakonom o zaštiti od požara. Ovim zakonom se definišu mere za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje života ljudi i imovine ugroženih požarom, kao i pružanje pomoći u otklanjanju posledica prouzrokovanih požarom.

Opštine u skladu sa svojim pravima i dužnostima obezbeđuju sprovođenje organizacija i mera zaštite od požara od strane radnih organizacija, zajednica i državnih organa, radnih ljudi i građana, kao i preduzimanje mera koje imaju za cilj unapređenje zaštite od požara. Da bi se ovo ostvarilo opština svojom odlukom donosi plan zaštite od požara.

Sadržaj

UVOD 3
1.1 Zakonske mere o zaštiti od požara 4
1.2 Mere zaštite od požara 6
1.3 Mere zaštite objekata 8
1.3.1 Mere primenjene na elektroinstalacijama 9
1.3.2 Mere zaštite komora za ventilaciju i kanala za vazduh 10
1.4 Spasavanje od požara 11
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 15